Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY CUDZOZIEMCÓW

  I. Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
•    ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.1852).


II. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Za osobę małoletnią podpis na druczku składa jeden z rodziców lub opiekun prawny albo faktyczny.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

3. Zameldowanie na pobyt stały (odpowiednio):
• karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
• dokument ”zgoda na pobyt tolerowany”,
• zezwolenie na pobyt stały,
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
• decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
• decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
• w przypadku obywateli UE - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodzin obywatela UE- ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

4.  Zameldowanie na pobyt czasowy (odpowiednio):
• wiza
• w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
• w przypadku obywateli UE – ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,
• w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.


5. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

III. Opłaty


1. Czynności zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
3. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł.
4. 17,00 zł  - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą zameldowanie reprezentuje pełnomocnik)
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

IV. Termin załatwienia sprawy


Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

V. Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro


VI. Tryb odwoławczy:


Brak, czynność materialno-techniczna.


VII. Uwagi:

1. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
4. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
5.    Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 KPA po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

VIII. Formularze

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie pobytu czasowego  - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie pobytu stałego  - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz dokument - format pdf

IX. Inne informacje

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje Wojewoda Wielkopolski. Wnioski składa się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Lista wiadomości