Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Zgłoszenie wyjazdu oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłuższy niż 6 miesięcy

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY

  I. Podstawa prawna


•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
•    ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.);
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.1852).

II. Wymagane dokumenty


Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.  Zgłoszenia składa się w urzędzie gminy, właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 KPA.
• Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia).
• Wypełniony formularz meldunkowy;
W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika dodatkowo:
• Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
• Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

III. Opłaty


Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.
Na wniosek osoby zgłaszającej wydaje się zaświadczenie potwierdzające zgłoszony wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – 17 zł.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

IV. Termin załatwienia sprawy


Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

V. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – pokój 207, II piętro

 

VI. Tryb odwoławczy


BRAK

VII. Uwagi


Można zgłosić:

  • wyjazd z zamiarem stałego pobytu;
  • wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  • powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
  • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.

Zgłoszenia dokonuje:
1. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą.
Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
3. Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

VIII. Formularze

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych - pobierz dokument - format pd f

Wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia zagranica - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie wyjazdu za granicę - pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie powrotu wyjazdu z zagranicy - pobierz dokument - format pdf


IX. Inne informacje


Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.  

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCYLista wiadomości