Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Rejestr wyborców

 

 

 

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

REJESTR WYBORCÓW

 

REJESTR WYBORCÓW

I. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz.1361).

II. Wymagane dokumenty

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość udziału w głosowaniu (prawo wybierania) - czynne prawo wyborcze we wszystkich wyborach/referendach w miejscu zamieszkania. Nie jest wpisem jednorazowym (dotyczy nie tylko najbliższych wyborów).

Z urzędu w rejestrze wyborców ujmowane są osoby, które:

- najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,

- nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (art.10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego),

-  nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

-  posiadają na terenie Miasta i Gminy Pleszew zameldowanie na pobyt stały i nie wpisały się do rejestru wyborców w innej gminie.

Na podstawie rejestru wyborców wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Rejestr wyborców dzieli się na część A - obejmującą obywateli polskich i część B - obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Gminie Pleszew jeżeli:

- mieszkasz na stałe na terenie Gminy Pleszew a nie masz zameldowania na pobyt stały;

- przebywasz na terenie Gminy Pleszew, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);

- mieszkasz na stałe na terenie Gminy Pleszew, ale pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały;

- jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe na terenie Gminy Pleszew.

Można być tylko w jednym rejestrze wyborców. Wpis do rejestru wyborców Gminy Pleszew spowoduje wykreślenie z dotychczasowego rejestru.

Wniosek można składać cały rok. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przed dniem wyborów musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Burmistrz ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (dowód lub paszport), oryginał do wglądu;

- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz przed wydaniem decyzji ma obowiązek sprawdzić czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy. Dokumentami potwierdzającymi ten fakt może być: akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszka wyborca oraz inny dokument potwierdzający związki wyborcy z Gmina Pleszew np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. Udostępnianie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

III. Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

IV. Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Można odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana na adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

V. Jednostka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek , 63-300 Pleszew - pokój 002, 003, parter.

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

VII. Uwagi

VIII. Formularze

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - format pdf

Deklaracja - format pdf

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców - format pdf

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - format pdf

 

IX. Inne informacje

Dodatkowe informacje ułatwiające załatwienie sprawy. Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd,, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Miastem i Gminą Pleszew można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Pleszew może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców. Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

 

 

 

Lista wiadomości