Sprawy obywatelskie

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Spis wyborców

 

 

 

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

SPIS WYBORCÓW

 

I.    Podstawa prawna


-    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.);
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5);
-    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rady powiatu, sejmików województw i rady dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561).


II.    Wymagane dokumenty

1.    Wniosek w danej sprawie.
2.    Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3.    Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Spis wyborców jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania.
Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza Burmistrz na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
-    Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęty jest w rejestrze wyborców, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.
Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania (pobytu) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW


Wyborca stale zamieszkały na terenie Gminy Pleszew, bez zameldowania na pobyt stały może złożyć wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania na obszarze Gminy.
Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze tego samego okręgu wyborczego. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podana jest do wiadomości publicznej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której na stałe zamieszkuje wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 października 2018 r.
We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zamieszkania,
- oraz adres zameldowania na pobyt stały lub ostatniego pobytu stałego.

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW


Pomiędzy 1 października a 15 października 2018 r., każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.
Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w nim, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.
Na żądanie wnioskodawcy udzielana informacja jest potwierdzana na piśmie.
OBWODY GŁOSOWANIA ZAMKNIĘTE
Spis wyborców w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w ich oddziałach zewnętrznych sporządza się na podstawie wykazów osób na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r  w sprawie spisu wyborców, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, kierownicy ww. jednostek przekazują do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do 16 października 2018 r.
W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kierownik jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w miejscu zamieszkania jeżeli udokumentują komisji wyborczej w dniu głosowania, że opuścili zakład przed dniem głosowania.
W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu kierownik tej jednostki niezwłocznie doręcza do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew dodatkowy wykaz tych wyborców nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów tj. do 19 października 2018  r.
W przypadku konieczności skreślenia ze spisu wyborców zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew, którzy opuścili zakład po sporządzeniu wykazu kierownik przekazuje do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew wykaz tych wyborców (wykaz wyborców , którzy opuścili zakład) nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów tj. do 19 października 2018  r.

III.    Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

IV.    Termin i sposób załatwienia
Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

V.    Jednostka organizacyjna
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pokój 002, 003, parter

VI.    Tryb odwoławczy
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od dnia jej wniesienia. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

VII.    Uwagi
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do Urzędu (za pośrednictwem innej osoby (pełnomocnika), poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym Urzędu) lub przesłany w formie elektronicznej o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Niedopuszczalne jest doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej nie podpisanej we wskazany wyżej sposób.

VIII.    Formularze

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - format pdf

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - format pdf

IX.    Inne informacje

Data złożenia wniosku jest data wpływu dokumentu do Urzędu a nie jego nadania.

 

 

 

Lista wiadomości