Rok 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 - JST

Bilans z wykonania budżetu - format pdf

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa - format pdf

Załącznik do informacji dodatkowej - format pdf

Bilans skonsolidowany ? format pdf

Lista wiadomości