Podstawy prawne

Ustawa z dnia 13 września 1997 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000088801.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000077901.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.2028 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002028/O/D20192028.pdf

Obowiązujące uchwały:

1. UCHWAŁA NR XXI/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

                http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5588/akt.pdf

 2. UCHWAŁA NR XXI/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.          

               http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5587/akt.pdf

 

3. UCHWAŁA NR XXI/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5586/akt.pdf

 

4. UCHWAŁA NR XL/401/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 28 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.   

               http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10283/akt.pdf

 

5. UCHWAŁA NR XXI/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

              http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5560/akt.pdf

 

6. UCHWAŁA NR XL/402/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe..

    http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10284/akt.pdf

 

7. UCHWAŁA NR XL/400/2021 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki..

               http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/10282/akt.pdf

 

 8. UCHWAŁA NR XXI/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

      http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5557/akt.pdf

 

9. UCHWAŁA NR XXII/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 31 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

      http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/6186/akt.pdf

10. UCHWAŁA NR XXIV/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/7396/akt.pdf

 

11. UCHWAŁA NR XXVII/263/2020RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za gospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10171/akt.pdf

 

12. UCHWAŁA NR XXVII/264/2020RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10244/akt.pdf

 

13. UCHWAŁA NR XXVIII/266/2021RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/1384/akt.pdf