Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 22.01.2016r

DOM KULTURY W PLESZEWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP SCENY ALUMINIOWEJ

 

Dokument do pobrania - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 1.02.2016r - format pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 02.06.2015r

Dom Kultury w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty " Modernizacja Kina HEL w Pleszewie

 

Zapytanie ofertowe - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

Zaproszenie do złożenia oferty DKO.717.24.2014 z dnia 06.10.2014r

Dom Kultury w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim” na działce nr 736/7 w m. Pleszew na powierzchni ok. 226 m2 format pdf

 

Załączniki:

1. Kosztorys ślepy – zał. Nr 1 -format pdf

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. Nr 2, - format pdf

3.Wzizulaizaja urządzeń – zał. Nr 3, - - format pdf

4. Formularz ofertowy – zał. Nr 4, - - format doc

5. Szkic terenu placu zabaw – zał. Nr 5 - - format pdf

5. Wzór umowy – zał. Nr 6. - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dn. 20.10.2014 r. - format pdf

 

Przetarg nieograniczony Domu Kultury DK.ZP 0341-2/10

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w m. Suchorzew gm. Pleszew" - zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 22.09.2010 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-8 do SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-8 do SIWZ - format MS Word

Kosztorys ślepy - format pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - format pdf

Wzór umowy - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dn. 12.10.2010 r. - format pdf

Ogłoszenie 189382 z dnia 30-6-2010

Ogłoszenie 189382 z dnia 30-6-2010 o przetargu nieograniczonym na modernizację sali projektorowej i zakup projektora w kinie HEL. (pobierz teskt zamówienia - format pdf )

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ - format pdf 

Dodatki nr 1- 5 do SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1- 5 do SIWZ - format MS Word

Dodatek nr 6 - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone dn. 13.07.2010 r. - format pdf

Ogłoszenie z dnia 05-06-2009 - przetarg nieograniczony

Informacja z dnia 02-07-2009  o wyniku postępowania

pobierz - format pdf

 

Ogłoszenie z dnia 05-06-2009 - przetarg nieograniczony "Modernizacja Dźwięku w Kinie Hel w Pleszewie DK.ZP 0341-2/2009"

 

Pobierz tekst ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Dodatki  1 - 5 SIWZ

Dodatek 6 - wzór umowy

 

Dokumenty przygotowane w formacie pdf