Ogłoszenia, decyzje 2020

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2020.AP1 z dnia 03.09.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.
W terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski.
Składanie uwag i wniosków można dokonać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu, drogą elektroniczną na adres ajany@pleszew.pl lub w Wydziale Ochrony Środowiska,  ul. Plac Kościelny 1, pok. nr 2, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie OS.6220.1.9.2020.AP1 z dnia 14.08.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.8.2020.AP6 z dnia 12.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 12.08.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa łącznika drogowego do strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2020.AP6 z dnia 12.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 12.08.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.6.2020.AP5 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa dwudziestu sześciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ewid. 29/8 obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, województwo wielkopolskie",

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2020.AP7 z dnia 12.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 12.08.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.5.2020.AP7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Zawady PD" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 48/2, 49/2 i 49/3 arkusz mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2020

Burmistz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziuęcia pn. "Budowa fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb nowa wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.10.2020 r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.8.2020. z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa łącznika drogowego do Strefy ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.7.2020.AP1 z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew informuje że na wniosek p. Mariusza Suska,  zam. Kuczków ul. Osiedlowa 20 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wykonaniu urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej- jednej studni głębinowej na działce nr 296 w miejscowości Kuczków", obręb 0011 Kuczków, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2020.AP3 z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa dwudziestu sześciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ewid. 29/8 obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, województwo wielkopolskie", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku p. Aleksandry i Jarosława Mateckich oraz p. Iwony i Mariusza Mateckich, w imieniu których działa pełnomocnik p. Piotr Sadowski, ul. Stachury 9, 63-000 środa Wielkopolska

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2020.AP5 z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Zawady PD" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 48/2, 49/2 i 49/3 arkusz mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku p. Dominika Prządki, Sośnica, 63-330 Dobrzyca.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2020.AP z dnia 06.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 06.07.2020r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.1.2020.AP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10", 

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2020.AP1 z dnia 05.06.2020

Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256 . t.j.), że na wniosek p. Dominika Prządki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wydobywanie Kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Zawady PD" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 48/2, 49/2 i 49/3 arkusz mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2020.AP z dnia 04.06.2020

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020.256 ze zm.), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Punkt przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku BRĄZART S.C. Juliusz, Barbara Kwiecińscy, ul. Wodna 10, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2020.AP1 z dnia 04.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że na wniosek p. Aleksandry i Jarosława Mateckich oraz p. Iwony i Mariusza Mateckich, w imieniu których działa pełnomocnik p. Piotr Sadowski, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa dwudziestu sześciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą w zabudowie wolnostojącej na działce o nr ewid. 29/8 obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, województwo wielkopolskie" .  

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2020.AP3 z dnia 26.03.2020

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2020.AP3 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.03.2020 o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów Programów ochrony powietrza.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2019.AP z dnia 13.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew uprzejmie informuje, że w dniu 10.02.2020r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy Drobiu Michalak" na działkach nr ew. 6/2, 7, 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie na wniosek inwestorów.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2020.AP z dnia 21.01.2020

Zawiadamia się zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018.2081 t.j.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096. t.j.), że na wniosek  BRĄZART S.C. Juliusz, Barbara Kwiecińscy, ul. Wodna 10, 63-300 Pleszew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Punkt przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10"

Pobierz dokument - format pdf