Ogłoszenia, decyzje 2021

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.KP18 z dnia 31.12.2021 r.

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.KP18 z dnia 31.12.2021 r. o  wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew

Pobierz plik - format pdf

 

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP1 z dnia 29.12.2021 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP1 z dnia 29.12.2021 r. o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa ul. Zagajkowej w Golinie".

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6131.2.42.2021.AB z dnia 28.12.2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za zniszczenie pięciu drzew z gat. brzoza brodawkowata, rosnących na działkach 2986/12 i 2986/13, AM-34, obręb miasto Pleszew, gm. Pleszew

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2021.KP3 z dnia 22.12.2021 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2021.KP3 z dnia 22.12.2021 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53, obręb Pacanowice"

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2021.MCh2 z dnia 17.12.2021 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2021.MCh2 z dnia 17.12.2021 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa instalacji fotowoltaicznej do  5 MW zlokalizowanej na działce nr 115/1, obręb Janków, gmina Pleszew, woj. wielkopolskie"

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie RG-OŚ.6220.2.9.2021 z dnia 15.12.2021

Zawiadomienie-Obwieszczenie RG-OŚ.6220.2.9.2021 z dnia 15.12.2021 o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia dotyczącego "Budowy i eksploatacji zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 84/1 i 81 w obręb Tursko, gm. Gołuchów".

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2020.MCh51 z dnia 15.12.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 15.12.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.10.2020.MCh50 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.9.2021.KP12 z dnia 30.11.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.9.2021.KP12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Zbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych" na dz. nr 2251/4,2252/1 i 22557/1 w obrębie miasto Pleszew. Gmina Pleszew, Decyzja OS.6220.1.9.2021.KP11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6131.2.42.2021.AB z dnia 26.11.2021

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za zniszczenie pięciu drzew z gat. brzoza brodawkowata, rosnących na działkach 2986/12 i 2986/13, AM-34, obręb miasto Pleszew, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie-Obwieszczenie RG-OŚ.6220.2.9.2021 z dnia 18.11.2021

Zawiadomienie-Obwieszczenie RG-OŚ.6220.2.9.2021 z dnia 18.11.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego "Budowy i eksploatacji zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 84/1 i 81 w obręb Tursko, gm. Gołuchów".

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ8 z dnia 15.11.2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 15.11.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.12.2021.AJ7 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej", na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew, której treść podaję niżej.
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.7.2020.AJ2 z dnia 29.10.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 29.10.2021 r. została wydana decyzja umorzeniowa Znak OS 6220.1.7.2020.AJ1 w sprawie "Wykonania urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej - jednej studni głębinowej na dz. nr 296 w miejscowości Kuczków."

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ16 z dnia 29.10.2021

Na podstawie art. 36, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o.o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz.247).

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ6

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej" na działce nr ewid. 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2020.AJ49 z dnia 27.10.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.)

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2020.AJ48 z dnia 27.10.2021

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2020.AJ48 z dnia 27.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6131.2.42.2021.AB z dnia 25.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.10.2021 r. o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za zniszczenie drzew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2020.AJ55 z dnia 18.10.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 38, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 18.10.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.4.2020.AJ54 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2021.AJ5 z dnia 14.10.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 14.10.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.10.2021.AJ4 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicach: Wąskiej, Małej, Barwickiego, Targowej, Wodnej, Hallera, Wolności, Śródmiejskiej, Szpitalnej, Dąbrowskiego, Wrocławskiej i Paderewskiego w Jarocinie"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.11.2021.AJ4 z dnia 12.10.2021r.

Na podstawie art. 10, art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3  października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku CEPV11  Sp. z o.o., z siedz. ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 20, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.13.2021.AJ4 z dnia 12.10.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że na wniosek  PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedz. Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 9/6 w obrębie Pleszew gmina Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.4.2021.AJ52 z dnia 27.09.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew i zmierza do wydania decyzji środowiskowej w w/w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ4 z dnia 27.09.2021r.

Na podstawie art. 10, art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3  października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. Andrzeja Bandzwołek, zam. Grodzisko 76A, 63-300 Pleszew, reprezentowanego przez p. Jacka Błaszczyka, ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin, dla przedsięwzięcia pn "Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej", na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.9.2021.AJ5 z dnia 24.09.2021r.

Na podstawie art. 10, art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedz. Ul. Polna 71, 63-300 Pleszew, dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych" na dz. nr 2251/4, 2252/1 i 2257/1 w obrębie miasto Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ15 z dnia 17.09.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 17.09.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.4.2021.AJ14 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.11.2021.AJ1 z dnia 09.09.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że na wniosek  CEPV11  Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 20, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ1 z dnia 03.09.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że na wniosek P. Andrzeja Bandzwołek, zam. Grodzisko 76A, 63-300 Pleszew, reprezentowanego przez P. Jacka Błaszczyka, ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej", na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ13 z dnia 30.08.2021 r.

Na podstawie art. 36, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. .o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247)

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ14 z dnia 26.08.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 26.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.3.2021.AJ13 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr  ewidencyjnych  6/2, 7 i 8 w obrębie Nowa Wieś, w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ14 z dnia 26.08.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 26.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.2.2021.AJ13 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr  ewidencyjnych  55 i 56 w obrębie Nowa Wieś, w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ6 z dnia 16.08.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 16.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.6.2021.AJ5 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 w obrębie Rokutów, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ44 z dnia 03.08.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając na podstawie z art. 33 ust. 1 pkt 9) oraz art. 36  w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ) zawiadamia o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Ferma drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r.  o godz. 1700 na Auli szkolnej przy ZSCKR w Marszewie, Marszew 22.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.4.2021.AJ11 z dnia 21.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały  do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2 i 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku CEPV 11 Sp. z o. o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.3.2021.AJ11 z dnia 21.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku CEPV 11 Sp. z o. o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.2.2021.AJ11 z dnia 21.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku CEPV 11 Sp. z o. o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6224.1.4.2021.AJ9 z dnia 15.07.2021r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.)
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujace.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6224.1.3.2021.AJ9 z dnia 15.07.2021r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że prawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.)
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujace.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6224.1.2.2021.AJ9 z dnia 15.07.2021r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"  powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.)
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.6.2021.AJ4 z dnia 14.07.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 w obrębie Rokutów, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z.O.O. z siedz. Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Pobierz dokument - format pdf

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.4.2020.AJ50 z dnia 13.07.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając na podstawie z art. 33 ust. 1 pkt 9) oraz art. 36 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ) zawiadamia o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 1700 w budynku Sali wiejskiej przy ul. Fabrycznej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

OBWIESZCZENIE OS.6220.10 2020.AJ42 z dnia 12.07.2021r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) ZAWIADAMIAM o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Ferma drobiu Marszew" w miejscowości Marszew,  dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

W terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski.

Składanie uwag i wniosków można dokonać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres ajany@pleszew.pllub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, pok. nr 2, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

OBWIESZCZENIE OS.6220.1.4.2020.AJ47 z dnia 05.07.2021r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) ZAWIADAMIAM o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie". W terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski.

Składanie uwag i wniosków można dokonać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres ajany@pleszew.pllub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, pok. nr 2, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ46 z dnia 01.07.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 t.j.)
Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [§ 26 ust. 15 i § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861).

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.09.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ10 z dnia 29.06.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. .o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań,  dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ1 z dnia 24.06.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ1 z dnia 24.06.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 obręb Rokutów, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ40 z dnia 25.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak Keler z siedz. Lubomierz 3, 63 300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa w raz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.)

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ6 z dnia 15.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.)

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opini przez organy współopiniujace.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.07.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ7 z dnia 15.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydan ia decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62 700 Turek , dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie , nie zostanie załatwiona w termin ie przewidziany m w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 1 r poz. 247 t.j)

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujace.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.07.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ7 z dnia 14.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62 700 Turek , dla przedsięwzięcia pn " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzian m w art. 35 Kp a oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 1 r poz. 247 t.j)

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujące.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.07.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.220.AJ41 z dnia 31.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 t.j.)

Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [§ 26 ust. 15 i § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861). Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ5 z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.). Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ5 z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ5 z dnia 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek, dla przedsięwzięcia pn"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"  powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.). Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ8 z dnia 23.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.06.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ36

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami w związku z epidemią COVID-19 skutkującymi brakiem możliwości zorganizowania takiego zgromadzenia dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [art. 26 ust. 11 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 367)].

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 28.05.2021r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ1 z dnia 07.04.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ1 z dnia 07.04.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.14.2020.AJ45

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku CONSULTGROUP Sp. z o. o. z siedz. ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, której pełnomocnikami są p. Grzegorz Rydian, p. Piotr Sadowski - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ38 z dnia 31.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ1 z dnia 25.03.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 55, 56 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ9 z dnia 22.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 22.03.2021 r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.17.2020.AJ8 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5", obręb 0023 Suchorzew, gmina Pleszew, powiat Pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ28 z dnia 05.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.
Powyższe jest związane z brakiem możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami w związku z epidemią COVID-19 skutkującymi brakiem możliwości zorganizowania takiego zgromadzenia dla nieokreślonej ilości uczestników ze względu na zagrożenie epidemiczne [art. 26 ust. 11 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 367)].
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 16.04.2021r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ6 z dnia 24.02.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ6 z dnia 24.02.2021 o zebraniu wystarczających dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5 obręb Suchorzew, gmina Pleszew", powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, stosownie do wszczętego postępowania z wniosku Mithra II Sp. z o. o. z siedz.. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez p. Tomasza Krzyżanowskiego.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ6 z dnia 18.02.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ6 z dnia 18.02.2021 o wydaniu decyzji Znak OS 6220.1.16.2020.AJ6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ZAWADY L, metodą odkrywkową w granicach działek: nr ewid. 57, 58 ark. mapy 1 obręb Zawady, nr ewid. 20/1 ark. mapy 2 obręb Rokutów, gmina Pleszew", której treść do wglądu dla stron znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, Pleszew - pok. nr 2.

Pobierz plik - format pdf

Postanowienie OS 6220.1.1.2020.AJ z dnia 12.02.2021

Postanowienie OS 6220.1.1.2020.AJ z dnia 12.02.2021 prostujące błąd pisarski w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew OS 6220.1.1.2020.AP z dnia 07.07.2020 r  określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn "Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Pleszew, powiat pleszewski, woj. Wielkopolskie, działka ewid. nr 2415/7, 2414/8 oraz 2413/10"

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.18.2020.AJ6 z dnia 29.01.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1405.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 29.01.2021r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.18.2020.AJ5 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 36/7 i części działki o nr ewidencyjnym 36/6 w obrębie Korzkwy, w Gminie Pleszew", której treść do wglądu dla stron znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, Pleszew -  pok. nr 2.
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pobierz plik - format pdf

Informacja OS.6220.1.14.2020.AJ7 z dnia 29.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku CONSULTGROUP Sp. z o. o. z siedz. Ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, której pełnomocnikami są p. Grzegorz Rydian, p. Piotr Sadowski - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

Informacja OS.6220.1.4.2020.AJ19 z dnia 28.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.10.2020.AJ35 z dnia 28.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn "Ferma Drobiu Marszew" w miejscowości Marszew, dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.). Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.17.2020.AJ4 z dnia 27.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku p. Mithra II Sp. z  o. o. z siedz. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez p. Tomasza Krzyżanowskiego, ul. Wroniecka 18/3, 61-763 Poznań, dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/6 i 1/5", obręb 0023 Suchorzew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 02.03.2021 r.

Pobierz plik - format pdf

 

Zawiadomienie OS.6220.1.15.2020.AJ4 z dnia 22.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej z wniosku p. Delta Sp. J. Jankowski Pluciński Zawada, z siedz. Ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje P. Marek Benedykciński, przedstawiciel EKO-PROJEKT Sp. z o. .o., z siedz. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań,  dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa wraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.03.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ4 z dnia 21.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ZAWADY L, metodą odkrywkową w granicach działek: nr ewid. 57, 58 ark. mapy 1 obręb Zawady nr ewid. 20/1 ark. mapy 2 obręb Rokutów, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku LIDER Sp. J. Jan Bandosz Ryszard Szwajkowski z siedz. Kowalew, ul. Kościelna 20, 63-300 Pleszew

Pobierz dokument - format pdf