Ogłoszenia 2018

Zaproszenie WR.041.22.2018 na konsultacje rynkowe projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do konsultacji rynkowych w związku planowaną budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Pobierz ogłoszenie - format pdf

Załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf

Zawiadomienie AU.6730.211.2018 z dnia 14.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo ? garażowego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.27.2018 z dnia 06.12.2018

Obwieszczenie AU.6733.27.2018 z dnia 06.12.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa powiązania kablowego linii Pleszew - Dobrzyca z linią Pleszew - Pleszew Południe w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 117/3, 118/1, 118/2, 146/3, 178/7, 177, 176, 175, 174/4, 174/5, AM.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 06.12.2018

Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 06.12.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SIENKIEWICZA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 51/4, AM.12, DZ. NR 179/1, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania  publicznego  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie AU.6730.206.2018 z dnia 04.12.2018

Na podstawie art. 49a oraz art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej k.p.a., niniejszym zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia w którym zawiadomienie się dokonało w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Ratusz, III piętro, pokój nr 304, tel. 62 742-8351, 62 742-8352.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 - II aktualizacja

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zmianami) Miasto i Gmina Pleszew ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2018 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na
30 września 2017 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2018 roku.

Podstawowa kwota dotacji po drugiej aktualizacji dla przedszkoli na rok 2018 wynosi:

  1. 6 500,52 zł - rocznie
  2. 541,71 - miesięcznie

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Pleszew pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi: 914,01.

Obwieszczenie AU.6733.30.2018 z dnia 22.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.30.2018 z dnia 22.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi w miejscowości Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego na terenie działek nr 118/2, 118/1, 117/3, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 119, 146/3, 178/2, 178/3, 177, 175, 174/2, 174/5, 174/1, 173, 172/1, AM.16, obręb Kowalew, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 23.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 23.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ramach inwestycji: "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15 kV GPZ Pleszew " Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975 gm. Czermin- NA TERENIE DZIAŁKI NR 38, 32, 39/4, AM.15, OBRĘB PACANOWICE, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.29.2018 z dnia 22.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.29.2018 z dnia 22.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi w miejscowości Łaszew na terenie działek nr 330/1, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 334/3, 334/2, 335/1, 336/1, 337, 338/3, 340/3, 340/2, 228/3, AM.1, obręb Nowa Wieś, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług transportu zbiorowego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania."

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 13.11.2018

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 13.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew na terenie działek nr 52/5, 52/8, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 50, 51, AM.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 05.11.2018 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"

Oferta z dnia 05.11.2018 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"  - "Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców w kategorii U13 i Kadet B oraz udział w rywalizacji sportowej jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1..

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2018 z dnia 31.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 15.10.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z ROZGAŁĘŹNIKIEM KABLOWYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W PLESZEWIE, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2698/32, 2698/15, 2701/3, 2701/1, 2702/1, AM.42, DZ. NR 2528/2, 2515, 2798/1, AM.43, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 26.10.2018 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 26.10.2018 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 26.10.2018 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego

Oferta z dnia 26.10.2018 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego - "Zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania sportu, turystyki i wypoczynku na obszarach wodnych Miasta i Gminy Pleszew".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.27.2018 z dnia 25.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.27.2018 z dnia 25.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa powiązania kablowego linii Pleszew - Dobrzyca z linią Pleszew - Pleszew Południe w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 117/3, 118/1, 118/2, 146/3, 178/7, 177, 176, 175, 174/4, 174/5, AM.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.41.2018 z dnia 16.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.41.2018 z dnia 16.10.2018 w sprawie zagospodarowania obszaru w rejonie ulic: Szpitalna, Poznańska w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 16.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 16.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SIENKIEWICZA W KOWALEWIE na terenie działek nr 34/6, 51/5, am.12, dz. nr 179/1, am.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 16.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 16.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowie linii kablowej średniego napięcia w ramach inwestycji "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15 kV GPZ Pleszew - Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975 gm. Czermin" na terenie działek nr 38, 32, 39/4, AM.15, obręb Pacanowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 15.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 15.10.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Szenica i ul. Bałtyckiej w Pleszewie w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działki nr 38, am.3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 05.10.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.38.2018 z dnia 27.09.2018

Obwieszczenie AU.6721.38.2018 z dnia 27.09.2018 o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie, w dniach od 9 października 2018 r. do 31 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w godzinach urzędowania.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2018 z dnia 25.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.23.2018 z dnia 25.09.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z ROZGAŁĘŹNIKIEM KABLOWYM SN W PLESZEWIE W UL. SPORNEJ, WOJSKA POLSKIEGO, MARCINKOWSKIEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 2698/23, 2698/15, 2701/3, 2701/1, 2702/1, AM.42, i DZIAŁEK nr 2528/2, 2515, 2798/1, AM.43, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2018 z dnia 24.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.20.2018 z dnia 24.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN 0,4KV NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 2180/2, AM.22 ORAZ NR 2180/3, AM.23, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2018 z dnia 12.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.16.2018 z dnia 12.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 301/9, 301/21, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2018 z dnia 12.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.16.2018 z dnia 12.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 20, 24/11, 24/5, AM.21, OBRĘB PACANOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 11.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 11.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Szenica i ul. Bałtyckiej w Pleszewie w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działki nr 38, am.3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2018 z dnia 07.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.18.2018 z dnia 07.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOSCI DOBRA NADZIEJA NA TERENIE DZIAŁEK NR 4/8, 6/7, ARK. MAPY 1, OBRĘB DOBRA NADZIEJA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2018 z dnia 05.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2018 z dnia 05.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:
BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DN 63 W UL. ARMII POZNAŃ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 3123, AM. 35, 3669, AM.44, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2018 z dnia 05.09.2018

Obwieszczenie AU.6733.17.2018 z dnia 05.09.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:
BUDOWA LINII KABLOWEJ NN NA TERENIE DZIAŁEK NR 2982/2, 3008, 2981, 2980/4, 2979, 2978, AM.18, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 31.08.2018 Pleszewskiego Towarzystwa Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego

Oferta z dnia 31.08.2018 Pleszewskiego Towarzystwa Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego - "Organizacja historycznego konkursu plastycznego z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o Zgromadzeniach publicznych z dnia 31.08.2018

Miejsce zgromadzenia: Rynek w Pleszewie

Termin zgromadzenia (rozpoczęcie) 23. 09. 2018 r. godzina 11:45

Termin zgromadzenia (zakończenie) 23. 09. 2018 r. godzina 14:00

Zgromadzenie publiczne pod nazwą "1. Marsz dla życia i Rodziny"

W sprawie ochrony życia poczętego i osób starszych oraz trwałości związków małżeńskich i rodzin.

Oferta z dnia 26.08.2018 Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Platan" w Pleszewie

Oferta z dnia 26.08.2018 Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Platan" w Pleszewie - Organizacja turnieju brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 24.08.2018 Pleszewskiego Klubu "Amazonki"

Oferta z dnia 24.08.2018 Pleszewskiego Klubu "Amazonki" - Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.08.2018

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" oraz "Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymii podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2018 z dnia 10.08.2018

Obwieszczenie AU.6733.12.2018 z dnia 10.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE ROZDZIELNI 110 kV W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 kV PLESZEW WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE STACJI PRZY ULICY PIASKI W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2411, 2412/11, 2413/1, 2413/5, 2412/6, 2410/1, 2410/2, 2412/10, AM.31 I DZ. NR 2384/2, AM.32, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 09.08.2018 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

Oferta z dnia 09.08.2018 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego - Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej poprzez wydanie książki pt. "W hołdzie Pleszewianom - bohaterom niepodległości 1918-2018"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 13 sierpnia 2018

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 13 sierpnia 2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 08.08.2018 LZS "LAS"

Oferta z dnia 08.08.2018 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacjisportowej w zakresie piłki nożnej.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.08.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

ObwieszczenieAU.6721.32.2018 z dnia 06.08.2018

ObwieszczenieAU.6721.32.2018 z dnia 06.08.2018 o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 sierpnia 2018 r. do 4 września 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w godzinach urzędowania.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.17.2018.MCh.1 z dnia 07.08.2018

Zawiadomienie GK.6220.17.2018.MCh.1 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. "Budowa hali namiotowej zakładu Famot Pleszew" na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew..

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 03.08.2018

Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 03.08.2018 r. z dnia 03.08.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą : BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DN 63 O DŁ. OK. 85 M W UL. MIKOŁAJA REJA I JANA KOCHANOWSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 784/6, 784/5, 784/4, 785/4, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 03.08.2018

Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 03.08.2018 r. z dnia 03.08.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą : BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE Dz 63 NA TERENIE DZIAŁKI NR 111/1, 109, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W PLESZEWIE W UL. ARMII POZNAŃ NA TERENIE DZIAŁEK NR 3669, 3123, AM.44, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.18.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA NA TERENIE DZIAŁEK NR 4/8, 6/7, AM.1, OBRĘB DOBRA NADZIEJA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W PLESZEWIE W UL. 70 PUŁKU PIECHOTY NA TERENIE DZIAŁEK NR 2982/2, 3008, 2981, 2980/4, 2979, 2978, AM.18, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PACANOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 20, 24/11, 24/5, AM.21, OBRĘB PACANOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 24.07.2018

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 24.07.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 301/9, 301/21, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 19.07.2018 Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "Dom"

Oferta z dnia 19.07.2018 Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "Dom" - Młodzieżowy spływ kajakowy oraz obóz przetrwania.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego - 03.07.2018

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem:

  •  "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
  •  "Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021"

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w/w programów.
Opinie oraz uwagi do projektów programów jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2019r. w zakresie określonym w art.4 ust.1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały współpracy 2019- format pdf

Pobierz projekt uchwały współpracy 2019-2021 - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 28.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.14.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W PLESZEWIE W UL. MIKOŁAJA REJA I JANA KOCHANOWSKIEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 784/6, 784/5, 784/4, 785/4, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 28.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.13.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 111/1, 109, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2018 z dnia 26.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.11.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą :
Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka w Pleszewie realizowane w ramach zadania: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa" na terenie działek nr 3205/29, am.34, dz. nr 3204/1, 3083, 3122, 3105, 3086, am.35, obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2018 z dnia 28.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.10.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą :
"Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitar nej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic Władysława Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Zygmunta Starego w Pleszewie realizowane w ramach zadania: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa" na terenie działek nr 3178/3, 3163/1, 3146/5, am.35, dz. nr 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3015/27, 3016/9, 3019/9, 3020/7, 3017/17, 3146/2, 3017/127, 3017/10, 3017/8, am.36, dz. nr 3023/9, am.37, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2018 z dnia 28.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.9.2018 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą :
"Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic Targowa, Kazimierza Wielkiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działek nr 2993/3, 2993/4, 2995, 2996, 3040/18, 3033/1, 3033/2, 3049/1, 3049/2, 3045/2, 3049/3, 3205/29, am.34, dz. nr 3040/23, 3046/2, 3023/9, 3023/10, 936/4, am.36, obręb Miasto Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2018 organizacja Red Smoke Festival

Oferta z dnia 27.06.2018 organizacja Red Smoke Festival.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22.06.2018

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  z dnia 22.06.2018r. dot przygotowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, ciągów komunikacyjnych oraz kanałów technologicznych w pasie drogowym.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2018 z dnia 26.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.12.2018 z dnia 26.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE ROZDZIELNI 110 kV W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 kV PLESZEW WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE STACJI PRZY ULICY PIASKI W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2411, 2412/11, 2413/1, 2413/5, 2412/6, 2410/1, 2410/2, 2412/10, AM.31 I DZ. NR 2384/2, AM.32, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Pleszew niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie informuje wszystkich mieszkańców wsi i osiedli posiadających gospodarstwo rolne o możliwości zgłoszenia szkód spowodowanych zaistniałą sytuacją. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, pokój 118, w terminie do 13 lipca 2018 r. Podany termin jest ostateczny i wnioski zgłoszone w terminie późniejszym nie zostaną rozpatrzone.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew (pokój 118).

W zgłoszeniu szkód należy wpisać wszystkie uprawy jakie występują w gospodarstwie, również te, w których nie wystąpiły straty, określając w tym przypadku poziom szkód jako 0%. Powierzchnia pola uprawowego danej rośliny nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca na sprzedaż, to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o ilości zwierząt.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np w formie kredytu "klęskowego" lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi Wojewoda.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, pokój 118, tel. 62 7428347 w godz. 7:30 ? 15:30.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR.

Oferta z dnia 12.06.2018 Klubu Sportowego Stal Pleszew

Oferta z dnia 12.06.2018 Klubu Sportowego Stal Pleszew - Turniej ulicznej piłki nożnej Street Soccer Pleszew 2018 promujący zdrowy i aktywny styl życia. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 04.06.2018 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"

Oferta z dnia 04.06.2018 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom" - Obóz letni dla dzieci w Gołuchowie.  W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2018 z dnia 04.06.2018

Obwieszczenie AU.6733.8.2018 z dnia 04.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 14/2018 (sprawa AU.6733.8.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUDWINA - GMINKA  na terenie działki nr 261, am.1, obręb Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2018 z dnia 30.05.2018

Obwieszczenie AU.6733.7.2018 z dnia 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 13/2018 (sprawa AU.6733.7.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK 3012/1, 3014/24, 3007 (AM.34), DZ. NR 2986/26 I CZĘŚCI DZIAŁKI NR 23/27 (AM.18), OBRĘB MIASTO PLESZEW w ramach zadania projektowego: BUDOWA OŚWIETLENIA NA SKRZYŻOWANIU ULIC: LIPOWA, MALIŃSKA, ARMII POZNAŃ, 70 PUŁKU PIECHOTY W PLESZEWIE ORAZ ROMANA DMOWSKIEGO W KOWALEWIE

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 30.05.2018

Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 12/2018 (sprawa AU.6733.6.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu MBST 20/630 PRZY ULICY ZIELONEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 372/8, AM.19,  OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2018 z dnia 30.05.2018

Obwieszczenie AU.6733.5.2018 z dnia 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 11/2018 (sprawa AU.6733.5.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu MBST 20/630 PRZY ULICY SIENKIEWICZA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 2440/7, AM.39, OBRĘB MIASTO PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 30.05.2018

Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 10/2018 (sprawa AU.6733.4.2018) z dnia 29.05.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ W CIĄGU UL. FABRYCZNEJ W PLESZEWIE" NA TERENIE DZIAŁEK NR 934, (AM.33), 2441/1, 2441/3, 2528/1, (AM.39), OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 28.05.2018 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"

Oferta z dnia 24.05.2018 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut" - Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 28.05.2018 Stowarzyszenia "Dolina Giszki"

Oferta z dnia 28.05.2018 Stowarzyszenia "Dolina Giszki" - Integracyjne wakacje - Koniecznie aktywnie i z historią.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 28.05.2018 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 24.05.2018 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 24.05.2018 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 24.05.2018 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego - Organizacja wyjazdu do parku rozrywki Tropical Island dla dzieci i młodzieży z zespołu "Ziarenka Dobra".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2017 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 16.05.2018 Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci "Lato z Solidarnością"

Oferta z dnia 16.05.2018 Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci "Lato z Solidarnością"- Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii - Lato za grosik.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2018 z dnia 17.05.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działek nr 3205/29, am.34, dz. nr 3204/1, 3083, 3122, 3105, 3086, am.35, obręb Miasto Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2018 z dnia 17.05.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Władysława Warneńczyka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Zygmunta Starego w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działek nr 3178/3, 3163/1, 3146/5, am.35, dz. nr 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3015/27, 3016/9, 3019/9, 3020/7, 3017/17, 3146/2, 3017/127, 3017/10, 3017/8, am.36, dz. nr 3023/9, am.37, obręb Miasto Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2018 z dnia 16.05.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
"Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic Targowa, Kazimierza Wielkiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działek nr 2993/3, 2993/4, 2995, 2996, 3040/18, 3033/1, 3033/2, 3049/1, 3049/2, 3045/2, 3049/3, 3205/29, am.34, dz. nr 3040/23, 3046/2, 3023/9, 3023/10, 936/4, am.36, obręb Miasto Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 14.05.2018 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 14.05.2018 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego - Organizacja turniejów tenisa ziemnego. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 11.05.2018 Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości"

Oferta z dnia 11.05.2018 Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości" - Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.05.2018

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik nr 3 - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.04.2018

Na podstawie art. 46 ust. 1 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji miesięczna na ucznia uczęszczającego do przedszkoli w 2018 r. wynosi 551,07 zł.

2. Statystyczna liczba uczniów na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2017 r. w przedszkolach wynosi 910.

3. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ww. ustawy w 2018 r. wynosi 1,0118.

Oferta z dnia 27.04.2018 Uczniowskiego Klubu Taekwondo Pleszew

Oferta z dnia 27.04.2018 Uczniowskiego Klubu Taekwondo Pleszew - Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2018 z dnia 25.04.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUDWINA - GMINKA NA TERENIE DZIAŁKI NR 261, AM.1, OBRĘB LUDWINA.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2018 z dnia 24.04.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek 3012/1, 3014/24, 3007 (am.34), dz. nr 2986/26 i części działki nr 23/27 (am.18), obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2018

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  z dnia 24.04.2018r. dot przygotowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, ciągów komunikacyjnych oraz kanałów technologicznych w pasie drogowym.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.12.2018 z dnia 20.04.2018

OBWIESZCZENIE AU.6721.12.2018 o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w godzinach urzędowania.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 19.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 19.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu MBST 20/630 PRZY ULICY ZIELONEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 372/8, AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2018 z dnia 19.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.5.2018 z dnia 19.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu MBST 20/630 PRZY ULICY SIENKIEWICZA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 2440/7, AM.39, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 19.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 19.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Fabrycznej w Pleszewie na terenie działki nr 934 (am.33), 2441/1, 2441/3, 2528/1 (am.39), obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2018 z dnia 16.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.3.2018 z dnia 16.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że decyzją nr 9/2018 (sprawa AU.6733.3.2018) z dnia 16.04.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Golina na terenie działek nr 397/1, am.32, dz. nr 1959/2, am.30, dz. nr 391, 373/1, am.34, obręb Jarocin, dz. nr 381, 563/1, am.5, dz. nr 563/2, am.4, dz. nr 563/3, am.3, dz. nr 41, am.2, obręb Ciświca, dz. nr 119/5, 123/1, am.3, dz. nr 128/2, 129/1, 128/3, 140/2, 128/4, am.1, obręb Siedlemin, dz. nr 8/51, 50, 41, 47, am.4, dz. nr 9/4, 29, 49, 105/1, 105/2, 119, 98/2, 86, 85/1, 84/4, obręb Golina, Gmina Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.04.2018 Ochotniczej Straży Pożarnej Kowalew

Oferta z dnia 17.04.2018 Ochotniczej Straży Pożarnej Kowalew - Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczyc.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.04.2018 Stowarzyszenia "Pionier"

Oferta z dnia 17.04.2018 Stowarzyszenia "Pionier "- Wycieczka integracyjno - turystyczna do Warszawy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego "Kuczkowiacy". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 13.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania  publicznego  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2018 z dnia 10.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.2.2018 zawiadamia że decyzją nr 8/2018 (sprawa AU.6733.2.2018) z dnia 10.04.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN TYPU WSTT-20/400 NR 46069 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. GEN. J. HALLERA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1379/10, AM.10, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat - wejście w życie uchwał antysmogowych

Pobierz komunikat - format pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/942/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/943/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Poradnik antysmogowy - format pdf

Fiszka o zdrowiu - format pdf

Oferta z dnia 05.04.2018 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi

Oferta z dnia 05.04.2018 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi- "XVIII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych promujący zdrowy i aktywny tryb życia".
W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 3 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 29.03.2018 r.

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych stan na dzień 29.03.2018 r.

Pobierz harmonogram - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXX/355/2018 Rady  Miejskiej w Pleszewie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2018 z dnia 20.03.2018

Obwieszczenie AU.6733.2.2018 z dnia 20.03.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu WSTT-20/400 nr 46069 PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1379/10, AM.10, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.18.2018 z dnia 14.03.2018

Zawiadomienie stron że w dniu 14.03.2018 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 70/2018(sprawa nr AU.6730.18.2018) dla  inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/39, arkusz mapy 2, obręb  Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28.02.2018 o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych

Aktualizacja z dnia 18.04.2018

Korekta informacji o wyniku otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych

Pobierz dokument - format pdf


 

Aktualizacja z dnia 23.03.2018

Informacja o wyniku otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych

Pobierz dokument - format pdf


 

Aktualizacja z dnia - 19.03.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz oświadczenie uczestnika - format pdf


 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz oświadczenie uczestnika - format pdf

Pobierz formularz - format doc

 

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 09.03.2018

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 09.03.2018 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 69/2018 (sprawa nr AU.6730.223.2017.2018) dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu garaży blaszanych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2937/5, 2937/11, 2936/6, AM-36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 07.03.2018 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 07.03.2018 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków - "Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej ".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Oferta z dnia 26.02.2018 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka"

Oferta z dnia 26.02.2018 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka" przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 - "Organizacja rozgrywek wojewódzkich w aerobiku grupowym dla dzieci i młodzieży jako promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie nr AU.6730.18.2018 z dnia 26.02.2018

Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/39, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 20.02.2018

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 20.02.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że na podstawie art. 49a oraz art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej k.p.a. niniejszym zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu garaży blaszanych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2937/5, 2937/11, 2936/6, AM-36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 13.02.2018 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 13.02.2018 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Ogólnopolski Turniej w Mini-koszykówce Chłopców rocznika 2008/2009 'Pierwszy Krok Koszykarski' promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Decyzja Or. 526.3.2018 z dnia 12 lutego 2018

Decyzja Or. 526.3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2018 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or. 526.2.2018 z dnia 12 lutego 2018

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2018 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego - 30.01.2018

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.23.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 5/2018 (sprawa AU.6733.23.2017) z dnia 19.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA NA SKRZYŻOWANIU ULIC: LIPOWA, MALIŃSKA, ARMII POZNAŃ, 70 PUŁKU PIECHOTY W PLESZEWIE ORAZ ROMANA DMOWSKIEGO W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 11, (AM.16), OBRĘB MIASTO PLESZEW, 158, (AM.3), OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.25.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 7/2018 (sprawa AU.6733.25.2017) z dnia 25.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DN 90 MM L=220,0 M NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 59, AM.3, OBRĘB MARSZEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.24.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.24.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 6/2018 (sprawa AU.6733.24.2017) z dnia 19.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ NR 628559P W MIEJSCOWOŚCI SOWINA NA TERENIE NA TERENIE DZIAŁEK 9/1 I 44, AM.2, DZ. NR 2196/2, AM.1, OBRĘB SOWINA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 3/2018 (sprawa AU.6733.22.2017.2018) z dnia 11.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W UL. WAWRZYNIAKA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 33, 37/13, 37/14, AM. 23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 2/2018 (sprawa AU.6733.21.2017.2018) z dnia 05.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW".NA TERENIE DZIAŁEK NR 169, (AM.15), 336, 421, 432/2, (AM.19), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.20.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 1/2018 (sprawa AU.6733.20.2017.2018) z dnia 05.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW". NA TERENIE DZIAŁEK NR 2350/3, 2433/1, 2435/2, 2799, (AM.32), 2435/1, 2440/9, 2441/1, 2441/3, 2445/1, 2445/5, 2445/6, 2445/9, 2445/10, 2445/12, 2456, 2457, 2528/1, (AM.39), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 4/2018 (sprawa AU.6733.19.2017.2018) z dnia 12.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW". NA TERENIE DZIAŁEK NR 2350/3, 2431/2, 2431/4, (AM.32), 2993/3, 2993/4, (AM.34), I CZĘŚCI DZIAŁKI NR 767 (AM.11), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dursban 480 EC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochorny roślin o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami spowodowanymi przez pędraki.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania.

Pobierz dokument - format pdf