Ogłoszenia 2019

Oferta z dnia 02.04.2019 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi

Oferta z dnia 02.04.2019 Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi - XIX WIELKOPOLSKI TURNIEJ W AEROBIKU GRUPOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GMINAZJALNYCH. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

 

W dniu 17.04.2019 r. oferent odstąpił od realizacji zadania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 12.04.2019 Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowinie Błotnej

Oferta z dnia 12.04.2019 Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowinie Błotnej - Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań wyborczych Wiejskich i Osiedlowych 2019

Pobierz harmonogram - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 05.04.2019

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.746.1.2019.10 z dnia z dnia 05.04.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 08.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 08.04.2019 Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej ś/c" na terenie działek o nr 3123, am. 35, i 3666, am. 44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w obszarze administracja publiczna: Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 04.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 04.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej ze złączami wolnostojącymi do zasilania osiedla domków jednorodzinnych" na terenie działek o nr 3205/22, 3205/29, 3123, 3010/2, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3662, 3664/4, 3664/5, 3664/6, 3664/7, 3664/8, 3664/9, 3664/10, 3664/11, 3664/12, 3664/13, 3664/14, 3664/15, 3664/16, 3664/17, 3664/18, 3664/19, 3664/20, 3664/21, 3664/22, 3664/23, 3664/24, 3664/25, am. 44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 03.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 03.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków nr 30, 30A, 30B w miejscowości Sowina Błotna na terenie działek nr 384, 385, 78, 77/6, 77/5, 76/2, 76/1, 49, 372, 347, 346/1, 348/2, am.1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 03.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 03.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Łąka na terenie działek nr 309/17, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 02.04.2019

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 02.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5/2, 19, am.24, dz. nr 8, am.25, dz. nr 104/2, 104/3, 104/4, am.12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.12.2019 z dnia 13.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia strony postępowania że w dniu 13.03.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 46/2019 (sprawa nr AU.6730.12.2019) dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na indywidualną kotłownię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 70/39, arkusz mapy 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2019 z dnia 12.03.2019

Obwieszczenie AU.6733.5.2019 z dnia 12.03.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczków w ul. Osiedlowej na terenie działki nr 208, am.1, obręb Kowalew, gmina  Pleszew..

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - format pdf

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 04.03.2019

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 1.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągu osłonowym - przekroczenie przewiertem sterowanym, min. 1,2 pod dnem cieku naturalnego Potok Pleszewski kanalizacją kablową telekomunikacyjną w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm oznaczonego jako działka nr 93 obręb 0007 Grodzisko, gmina Pleszew.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2019 z dnia 28.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.4.2019 z dnia 28.02.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN w miejscowości Suchorzew na terenie działek nr 5, 22, 6/2, 7, 18/1, 43/16, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14, am.12, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.32.2019 z dnia 25.02.2019

Obwieszczenie AU.6721.32.2019 z dnia 25.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie AU.6730.12.2019 z dnia 20.02.2019

Zawiadomienie AU.6730.12.2019 z dnia 20.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na indywidualną kotłownię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 70/39, arkusz mapy 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.19.2019 z dnia 19.02.2019

Obwieszczenie AU.6721.19.2019 z dnia 19.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 19.02.2019 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 19.02.2019 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 15.02.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 15.02.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I LINIAMI ZASILAJĄCYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/6, AM.26 ORAZ NR 1904/1, AM.24, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi  w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 117/3, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 118/1, 118/2, 119, 146/3, 178/2, 178/3, 177, 175, 174/2, 174/5, 174/1, 173, 172/1, AM.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.29.2019 z dnia 11.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.29.2019 z dnia 11.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi  w miejscowości Łaszew, gmina Pleszew na terenie działek nr 330/1, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 334/3, 334/2, 335/1, 336/1, 337, 338/3, 340/3, 340/2, 228/3, AM.1, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN w miejscowości Kowalew, w ul. Kościelnej i Cmentarnej na terenie działek nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5/2, 19, am.24, dz. nr 8, am.25, dz. nr 104/2, 104/3, 104/4, am.12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 02.02.2019

Zarząd koła łowieckiego nr 10 "Zalesie" informuje, że w dniach 17.02.2019, 24.02.2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 449 odbędą się polowanie zbiorowe.Polowania zaplanowane są od godz. 08:00 do godziny 15:00

Pobierz dokument w formacie pdf

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 20/2019 (sprawa nr AU.6730.227.2018.2019) dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wielostanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zewnętrznych miejsc postojowych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3693, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew

Pobierz dokument w formacie pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego- format pdf

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w obszarze polityki społecznej: Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.13.2019 z dnia 23.01.2019

Obwieszczenie AU.6721.13.2019 z dnia 23.01.2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszew - Etap I

Pobierz dokument w formacie pdf

Informacja z dnia 22.01.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa osoby będące użytkownikami wieczystymi GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE stały się ich właścicielami. Wobec powyższego OD 2019 ROKU NIE PONOSZĄ OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

Pobierz dokument w formacie pdf

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego z dnia 21.01.2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Na ternie Gminy Pleszew, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

Pobierz dokument w formacie pdf

Ogłoszenie z dnia 21.01.2019 Plan Polowań

Zgłoszone terminy polowań przez poszczególne koła łowieckie.

Pobierz dokument w formacie pdf
Pobierz dokument w formacie pdf
Pobierz dokument w formacie pdf

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 15.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wielostanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zewnętrznych miejsc postojowych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3693, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nn wraz z przyłączami i liniami zasilającymi w ulicy Kaliskiej w Pleszewie na terenie działek nr 2180/4, am.28, 1926/9, 1924/1, 2791/1, 1922/1, 1921/1, 1920/5, 1920/7, 1920/8, 1912/2, 1909, 1908, 1904/1, am.24, 2180/5, am.27, 2180/6, 2244/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej : "Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej - 50.000 zł"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.211.2018 z dnia 07.01.2019

Zawiadomienie stron, że w dniu 07.01.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2019(sprawa nr AU.6730.211.2018) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo - garażowego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 03.01.2019

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 03.01.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew na terenie działek nr 52/5, 52/8, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 50, 51, AM.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.2.2019 z dnia 02.01.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.206.2018 z dnia 02.01.2019

Zawiadomienie stron że w dniu 02.01.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2019(sprawa nr AU.6730.206.2018) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf