Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22.10.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 33 "WRZOS" na sezon 2020/2021.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 21.10.2020

Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 21.10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 450 mb, na terenie działek nr: 146/3, 120/3 i 99, arkusz mapy 16, obręb Kowalew; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.29.2020 z dnia 21.10.2020

Obwieszczenie GP.6733.29.2020 z dnia 21.10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobra Nadzieja na terenie części działki nr 83/12, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego DN-HK.9011.738.2020 z dnia 20.10.2020

Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego DN-HK.9011.738.2020 z dnia 20.10.2020 dot. zgromadzenia publicznego

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21 października 2020 r.

W dniu 21 października br. od godz. 8.00 do godz. 18.00 odbędzie się zgromadzenie przy Markecie DINO, ul. Koźmińska 2B Pleszew.

Planowana trasa ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia to Stacja Paliw BP tj. ul. Pleszewska 4, Brzezie.

Celem zgromadzenia jest protest przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Ogłoszenie z dnia 16.10.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 24 "Szarak" na sezon 2020/2021.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 14.10.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 21 "Drop" na sezon 2020/2021.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 13.10.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Darz Bór" na sezon 2020/2021.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 06.10.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "HUBERTUS" na sezon 2020/2021.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 12.10.2020 Klubu Sportowego STAL Pleszew

Oferta z dnia 12.10.2020 Klubu Sportowego STAL Pleszew - "Treningi oraz udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w zawodach lekkoaltetycznych jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczął prace nad projektem uchwały  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku oraz rejonizacji tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.34.2020 z dnia 07.10.2020

Obwieszczenie GP.6733.34.2020 z dnia 07.10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej s/ć dz 90 PE L=340 mb." W ulicy Dworcowej w Kowalewie, na terenie działki o nr geodezyjnym 34/2, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.33.2020 z dnia 06.10.2020

Obwieszczenie GP.6733.33.2020 z dnia 06.10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci ciepłowniczej do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka" na terenie działek o nr geodezyjnym 3019/12, 3605/5, 3605/13, arkusz mapy 36, obręb miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 05.10.2020 Fundacji Rozwoju Lokalnego CIVITAS

Oferta z dnia 05.10.2020 Fundacji Rozwoju Lokalnego CIVITAS - "Rozwój poprzez aktywny styl życia - zajęcia rekreacyjno - pływackie dla młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu Miasta i Gminy Pleszew". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.299m.2020.SR z dnia 21.09.2020

Informacja PO.ZUZ.2.4210.299m.2020.SR z dnia 21.09.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie IR-V.7840.3.49.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie IR-V.7840.3.49.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 18.09.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 18.09.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Organizacja treningów piłkarskich oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na boisku sportowym w Kuczkowie. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 4 września 2020

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że na wniosek z dnia 20 maja 2020 roku, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego w dniu 10 września 2010 r. przez Starostę Pleszewskiego, znak: OSgw 6223/17/10 na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Ner.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE w miejscowości Kowalew w ulicy Baranów- na terenie działek o nr 146/3, 120/3, 99, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.29.2020 z dnia 01.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.29.2020 z dnia 01.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" na terenie działek o nr 83/12, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, na terenie działek nr: 5/1, 5/2, 5/3, 10, 12/5, 30, arkusz mapy 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej Nn-0,4 kV, na terenie działek nr: 37, 35/11, 35/9, 35/10, arkusz mapy 24, obręb Kowalew, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia Nn-0,4 kV, na terenie działek nr: 49/12, 82, 74/4, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2020

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie SKO - 4213/208/20 z dnia 24.08.2020

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 293 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu,zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2020 r., po rozpatrzeniu odwołania z dnia 10 lipca 2020 r. od decyzji znak GP.6733.21.2020 z dnia 23.06.2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr 744/30, 744/33, 744/26,  744/29 arkusz mapy 20, miasto Pleszew, została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-42131208/20 utrzymująca w mocy w całości zaskarżoną decyzję.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że dnia 21 września 2020 roku o godzinie 17:00 w Przedszkolu w miejscowości Dobra Nadzieja odbędą się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Dobra Nadzieja.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 01.09.2020 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa

Oferta z dnia 01.09.2020 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa - "Integracja europejska - rozwój kontaktów między społeczeństwami miast partnerskich w czasie pandemii". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy z dnia 07.08.2020

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli,  zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną  "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 04.08.2020

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 04.08.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie na terenie działek o nr ewid.: 2969, 2960/2, część 2988, część 2967, część 2968 (am.: 34, miasto Pleszew); 2959/1, 2986/26 (am.: 18, miasto Pleszew).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie WR.041.14.2020 z dnia 29.07.2020

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz oświadczenie - format pdf

Pobierz formularz oferty - format pdf

Oferta z dnia 27.07.2019 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 27.07.2019 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego  - "Organizacja turniejów tenisa ziemnego". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.07.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 17.07.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 09.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w ul. Mickiewicza w miejscowości Kowalew na terenie działek o nr ewid.: 5/1, 5/2, 5/3, 10, 12/5, 30, arkusz mapy 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 09.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN-0,4 kV w ul. Fabianowskiej w miejscowości Kowalew na terenie działek o nr ewid.: 37, 35/11, 35/10, 35/9, arkusz mapy 24, obręb Kowalew, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2019.2020 z dnia 09.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2019.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie na terenie działek o nr ewid.: 2969, 2960/2, część 2988, część 2967, część 2968 (am.: 34, miasto Pleszew); 2959/1, 2986/26 (am.: 18, miasto Pleszew)"

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 06.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 06.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowych SN 15kV, na terenie działek nr: 2180/2, 2180/3, 2410/1, 2411, 2412/10 i 2412/11, arkusz mapy: 22, 23 i 32, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 03.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 03.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN na terenie działek nr: 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2980/9 i 2980/10, arkusz mapy 18, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2021 r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz projekt uchwały współpracy 2021 - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 01.07.2020 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 25.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90, na terenie działek nr: 24, 19/21, 27/3, 75, 120, 119, 118/3, 116, 114, 113, 110, 109, 108, 106, 19/15, 19/17, 19/19, 19/20, 104, 103, 101/1, 100/6, 160, 100/4, 98, 94, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 65/1, 54/1, 64/1, 63/1, 62/1, 60/1, 59/1, 57/1, 56/1, 55/2 (arkusz mapy: 1, obręb Dobra Nadzieja);   27, 246/1, 254, 240/1, 243/1, 242/1, 248/1, 247/1, 257, 268, 273/3, 305/2, 285/1, 286/1, 305/1, 287/8, 297, 241/1 (arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka); część 109 (arkusz mapy: 1, obręb Chorzew), gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 26.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 26.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr: 744/30, 744/33, 744/26, 744/29, arkusz mapy 20, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 26.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 26.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr: 3205/29, 3123, 3204/1, 3083, 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3023/9, arkusz mapy: 34, 35, 36 i 37, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 25.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90, na terenie działek nr: 2703/1, 2702/1, 2528/2 (arkusz mapy: 42 i 43, miasto Pleszew); 27, 303/6, 302, 300, 298/3, 297, 296/1, 40/1, 295/3, 46/1, 47, 56, 57, 88, 89, 305/1 (arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka); 3/1 (arkusz mapy: 1, obręb Nowa Wieś), gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 29.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 29.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej niskiego napięcia Nn-0,4 kV" na terenie działek o nr 49/12, 82, 74/4, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2019 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r. - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.11.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.11.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.10.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.10.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.09.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.09.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.08.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.08.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.07.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.07.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.7021.118.8.E.2019.2020.MB z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.06.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2035".

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Pobierz projekt  -  format pdf

Pobierz załącznik nr 1 do projektu - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 do projektu - format pdf

Oferta z dnia 16.06.2020 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 16.06.2020 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 04.05.2020

Ogłoszenie koła łowieckiego nr.23 "Darz bór".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63, o długości do 80,0 m, na terenie działek nr 3122, 3105, arkusz mapy: 35, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 05.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 05.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 305/1, 112/1 i 271, arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 128/VIII/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6720.1.2020 z dnia 03.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 04.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 04.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63, na terenie działki nr 2180/6, arkusz mapy 26, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 29.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 29.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa linii kablowych SN-15kV oraz budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV na terenie działek nr: 6/2, 6/1 (arkusz mapy: 1, obręb Nowa Wieś) i 131/5, 132 (arkusz mapy: 12, obręb Kowalew), gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 29.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 29.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taczanów Drugi na terenie części działki nr 235, arkusz mapy 1, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.47.2020 z dnia 28.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały - format pdf

Rysunek MPZP obszaru przy ul. H. WIeniawskiego - format pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 20.05.2020r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 20.05.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Kowalew na terenie działek nr 30, 8, arkusz mapy: 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włoskiej i Greckiej w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 24, 25/37, 25/54, arkusz mapy: 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w ul. Oliwkowej w miejscowości Zielona Łąka na terenie działek nr 171, 172/4, 172/12, arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Modrzewiowej i Cisowej w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 24, 22/12, 25/71, 22/10, 25/85, 25/96, arkusz mapy: 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w miejscowości Pleszew na terenie działek nr 2639/4, 2639/27, 3693, arkusz mapy: 41, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 18.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 18.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5MPa) Dz90/63PE w miejscowości Kowalew w ulicach: Dmowskiego, Sikorskiego, Witosa, Piłsudskiego, Rataja, Wolności, Rzemieślnicza, Pokoju, por. Franciszka Pierunka - Łaniewskiego, Sobieskiego na terenie działek nr 160/2,170/27 (część), 249/1, 166/7, 254/1, 158/2, 249/2, 169/9, 251, 250, 252, 253/5, 254/5, 254/5, 299, 298, 281, 292, 165/15, 301/26, arkusz mapy: 3 i 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.15.2020 z dnia 18.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania że w dniu 18.05.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 87/2020 (sprawa nr GP.6730.15.2020) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dopuszczeniem wbudowania usług nieuciążliwych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr: 989 i 987/11, arkusz mapy: 36, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowych SN" na terenie działek o nr 2180/2 (am.22), 2180/3 (am.23), 2410/1, 2411, 2412/10, 2412/11 (am.32), obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN" na terenie działek o nr 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2980/9, 2980/10, am.18, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej s/c PE dz 63" w ulicy Bogusza w Pleszewie, na terenie działek o nr 744/30, 744/33, 744/26, 744/29, arkusz mapy 20, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej s/c PE dz 63" w ulicy Stanisława Augusta Poniatowskiego, Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Władysława Warneńczyka w Pleszewie, na terenie działek o nr 3205/29 (am.34), 3123 (am.35), 3204/1 (am.35), 3083 (am.35), 3023/4 (am.36), 3016/7 (am.36), 3015/4 (am.36), 3023/9 (am.37), obręb miasto Pleszew, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej śr/c" na terenie działki o nr 2180/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dz 63" w ulicy Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Pleszewie, na terenie działek o nr 3122 i 3105, am.35, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr PO.ZUZ.2.4213.5m.2020.SR z dnia 28.04.2020

Obwieszczenie nr PO.ZUZ.2.4213.5m.2020.SR z dnia 28.04.2020 w sprawie wygaszenia w całości decyzji - pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 marca 2018 roku wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu, znak: PO.ZUZ.2.421.13.2018.MM, w ramach zadania pn. "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew- realizowane w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Informacja ZUS - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia z dnia 20 kwietnia 2020

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - format pdf

Informacja ZUS - zwrot składek za marzec

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.4120.3.2020 z dnia 23.04.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja ZUS dotycząca wypłat postojowego

Informacja ZUS dotycząca wypłat postojowego - format pdf

Informacja ZUS - zasiłek chorobowy za czas kwarantanny z domownikiem

Informacja ZUS - zasiłek chorobowy za czas kwarantanny z domownikiem - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.15.2020 z dnia 06.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dopuszczeniem wbudowania usług nieuciążliwych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr: 989 i 987/11, arkusz mapy: 36; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 31.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 31.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wpłynięciu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90 w miejscowości Pleszew i Zielona Łąka" na terenie działek o nr 2528/2, 2702/1, 2703/1, obręb miasto Pleszew, działki nr 3/1, obręb Nowa Wieś, działek o nr 27, 303/6, 302, 300, 298/3, 297, 296/1, 40/1, 295/3, 46/1, 47, 56, 57, 71, 305/1, 88, 89,obręb Zielona Łąka,

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 31.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 31.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90 w miejscowości Zielona Łąka i Dobra Nadzieja" na terenie działek o nr 27, 240/1, 243/1, 242/1, 248/1, 247/1, 246/1, 254, 257, 268, 273/3, 305/2, 285/1, 286/1, 305/1, 287/8, 297, 241/1,obręb Zielona Łąka, działek o nr 24, 19/21, 19/15, 19/17, 19/19, 19/20, 27/3, 75, 120, 119, 118/3, 116, 114, 113, 110, 109, 108, 106, 104, 103, 101/1, 100/6, 160, 100/4, 98, 94, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 65/1, 54/1, 64/1, 63/1, 62/1, 60/1, 59/1, 57/1, 56/1, 55/2, obręb Dobra Nadzieja, działki nr 109, obręb Chorzew, gmina Pleszew, .

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.4120.1.2020 z dnia 31.03.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja ZUS dotycząca dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

Informacja ZUS dotycząca dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów - format pdf

Informacje ZUS dotycząca gotowości do realizowania tarczy antykryzysowej oraz o wnioskach o odroczenie terminu płatności składek

Informacja ZUS dotycząca gotowości do realizowania tarczy antykryzysowej - format pdf

ZUS: Ponad 18 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek - format pdf

 

Informacja ZUS dotycząca uproszczonego wniosku o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Pobierz treść informacji - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.03.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.03.2020 o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 19.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 19.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN,  na terenie działek nr: 2986/33 (arkusz mapy 34), 2986/26, 2986/25, 2986/37, 2986/39, 3008, 2980/9, 2980/10 (arkusz mapy: 18), miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 16.03.2020 r.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 16.03.2020 r.

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 13.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 09.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zielona Łąka" na terenie działek o nr 305/1, 112/1, 271, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat dotyczący obsługi mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną i potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie oraz podległych jednostkach organizacyjnych do absolutnego minimum.

Prosimy mieszkańców, by w miarę możliwości załatwiali sprawy urzędowe następującymi drogami:

                 - telefoniczną (tel. 62 7428 300)

                - mailową

                - poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

W przypadku niezbędnej wizyty w urzędzie i innych jednostkach, prosimy o zachowanie powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.  

Informacja ZUS

Informacja ZUS dotycząca osób poddanych kwarantannie lub izolacji - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.9.2020 z dnia 09.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania że w dniu 09.03.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 51/2020 (sprawa nr GP.6730.9.2020) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 2639/29; arkusz mapy: 41; miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 09.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 09.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa i przebudowa linii kablowych SN-15kV, budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV" na terenie działek o nr 6/2, 6/1, arkusz mapy 1, obręb Nowa Wieś oraz działek o nr 131/5 i 132, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 09.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 09.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taczanów Drugi" na terenie działki o nr 235, arkusz mapy 1 obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 03.03.2020 r.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 03.03.2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 03.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 03.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) Dz90/63PE w miejscowości Kowalew w ulicach: Dmowskiego, Sikorskiego, Witosa, Piłsudskiego, Rataja, Wolności, Rzemieślnicza, Pokoju, Berlinga, Sobieskiego" na terenie działek o nr 170/1, 160/2, 170/27, 249/1, 166/7, 254/1, 158/2, 249/2, 251, 250, 252, 253/5, 254/5, 299, 298, 281, 292, arkusz mapy 3 i dz. o nr. 165/15, 169/9, 301/26, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja OR.526.8.2020 z dnia 03.03.2020

Decyzja OR.526.8.2020 z dnia 03.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja OR.526.7.2020 z dnia 03.03.2020

Decyzja OR.526.7.2020 z dnia 03.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2020 z dnia 25.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.12.2020 z dnia 25.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej osiedla przy  ul. Kossaka w Pleszewie" na terenie działek o nr 1532/3, am.9, nr 3104/16, 1355/1, 3173, 3159, 3145, 3131, 3117, 3110/1, 3172, 3158, 3144, 3130, 3104/18, 3178, 3182, am.10, nr 1327/7, am.11, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 25.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 25.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linie kablową SN-15 kV na terenie działki nr: 2180/6, arkusz mapy: 26, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 25.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 25.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej SN-15 kV oraz linii kablowej nN-0,4 kV na terenie działki nr: 2180/6, arkusz mapy: 26, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 21.02.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 21.02.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w miejscowości Kowalew" na terenie działek o nr 30, 8, am.25, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Włoskiej i Greckiej w miejscowości Korzkwy" na terenie działek o nr 24, 25/37, 25/54, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Oliwkowej w miejscowości Zielona Łąka" na terenie działek o nr 171, 172/4, 172/12, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sosnowej, Modrzewiowej i Cisowej w miejscowości Korzkwy" na terenie działek o nr 24, 22/12, 25/71, 22/10, 25/85, 25/96, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego w Pleszewie" na terenie działek o nr 2639/4, 2639/27, 3693, am.41, obręb Miasto Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.9.2020 z dnia 19.02.2020

Zawiadomienie GP.6730.9.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 2639/29, arkusz mapy 41, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.02.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.02.2020 o przetargu na sprzedaż  samochodu ciężarowego pożarniczego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - archiwum zip

Zawiadomienie z dnia 14.02.2020

Zawiadomienie z dnia 14.02.2020 o unieważnieniu postępowania o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020

Decyzja Or.526.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.19.2019 z dnia 05.02.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.19.2019 z dnia 05.02.2020 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew o orzeczeniu Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.13.2019 Wójta Gminy Kotlin

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.13.2019 z dnia 30.01.2020 Wójta Gminy Kotlin o orzeczeniu Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 04.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 04.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN" na terenie działek o nr 2986/26, 2986/25, 2986/37, 2986/39, 3008, 2980/9, 2980/10, am.18, dz. nr 2986/33, am.34, obręb Miasto Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.01.2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 28.01.2020 o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.183.2019 z dnia 28.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania że w dniu 28.01.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 21/2020 (sprawa nr GP.6730.183.2019) dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 3605/13 oraz część działek o nr ewid.: 3023/9, 3023/4, 3016/7, 3023/3, 3016/6, 3019/7; arkusz mapy: 36 i 37; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 23.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 23.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie działek nr: 59, 73; arkusz mapy: 3; obręb Marszew; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 23.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 23.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie działek nr: 37/3, 74; arkusz mapy: 3; obręb Marszew; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 22.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 22.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową SN- 15 kV" na terenie działki o nr 2180/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 22.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 22.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV"  na terenie działki o nr 2180/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogramu zebrań wiejskich i osiedlowych na 2020r.

Harmonogramu zebrań wiejskich i osiedlowych na 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.01.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.01.2020 o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21.01.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 6 obwód nr. 404 "Nemród".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22.01.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 21 "Drop".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 20.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 20.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa linii kablowej nN" na terenie działek o nr 2986/26, 2986/25, 3008, 2980/9, 2980/10, am.18, dz. nr 2986/33, am.34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.6.2020 z dnia 16.01.2020

Obwieszczenie GP.6721.6.2020 z dnia 16.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 07.01.2020

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 07.01.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2019 z dnia 10.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2019 z dnia 10.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwina gm. Pleszew na terenie działek nr 203/9, 203/18, 263 i 83/4; arkusz mapy: 1; obręb Ludwina; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.183.2019 z dnia 08.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 3605/13 oraz część działek o nr ewid.: 3023/9, 3023/4, 3016/7, 3023/3, 3016/6, 3019/7; arkusz mapy: 36 i 37; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.2.2020 z dnia 02.01.2020

Obwieszczenie GP.6721.2.2020 z dnia 02.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf