Sesje Rady Miejskiej

Dokumenty na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2006r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu Nr XLII  z dnia  6 lipca 2006r.
4.    Informacja  Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5.    Informacja o działalności komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2006r.
6.    Współpraca zagraniczna Miasta i Gminy Pleszew,
7.    Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006r.
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych.
8.    Podjecie uchwał w sprawie:
a.    odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik Zawidowice - Zawady" dla części wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew oraz części wsi Bogusławice gmina Gołuchów,
b.    uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
 
Uwaga!!
Ze zględu na duże rozmiary rysunki przeformatowano do rozmiary strony A4.
Oryginały do wgładu w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew
c.    przystapienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla części wsi Kuczków, SowinaJanków, 
d.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa - w rejonie ulicy Kaliskiej i Polnej,
e.    przejęcia na własność Miasta i Gminy motocykla marki WSK,
f.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
g.    zmiany  budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2006r.,
h.    szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe,
 
i.    szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym,
j.    cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie,
k.    nabycia do zasobu mienia komunalnego lokali mieszkalnych będących własnością Famot Pleszew SA.
l.    zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i  Gminy  Pleszew,
9.    Interpelacje radnych.
10.    Odpowiedzi na interpelacje.
11.    Sprawy różne.

Dokumenty na XLII Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 06-lipca-2006

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2006r. o godz. 12 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokółu Nr XLI z dnia 25 maja 2006r.

  Pobierz dokument - format pdf
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2006r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o sposobie załatwienia skargi Pani Teresy Grzesiak.
 6. Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pożytku publicznego. 

  Pobierz dokument - format pdf
   
 7. Podjecie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały uchwała nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  2. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Fabrycznej w Pleszewie,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew lata 2006 – 2013,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf


  4. statutu Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  5. statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  6. statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  7. uchylenia uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  8. przekazania środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  9. określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Miasta i Gminy Pleszew lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  10. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze,

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  11. porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu sprawie realizacji remontów chodników w ciągu drogi krajowej nr 12.

   Pobierz projekt uchwały - format pdf

  12. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  13. przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do nowotworzonego Stowarzyszenia „Droga S 11” działającego na rzecz przebudowy i drogi krajowej nr S 11 i zaliczenia jej do kategorii drogi ekspresowej,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  14. odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
  15. powołanie skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,


   Pobierz projekt uchwały - format pdf
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Sprawy różne.

Dokumenty na XLI Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2006

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.

  Pobierz porządek obrad - format pdf
 3. Przyjęcie protokółu Nr XL z dnia 13 kwietnia 2006r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „„Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.
 6. Działalność jednostek pomocniczych gminy – sołectw i osiedli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
 2. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 3. zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 4. udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia warunków płatności tych opłat,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 5. zmiany uchwały Nr XXXVII/276/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia stycznia 2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. zaciągnięcia w roku budżetowym 2006 kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 7. udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 8. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2006r.,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf,
  Pobierz budżet - format pdf
 9. zmiany uchwały Nr XXXIX289/2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, Gminą Gołuchów oraz Gminą Chocz w sprawie wspólnej realizacji „Pilotażowego Programu LIDER +”,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf,
  Pobierz tekst porozumienia - format pdf
 10. zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 11. odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowce – Zawady” dla części wsi Zawidowice – Zawady gmina Pleszew.
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 
 
Materiały dodatkowe
 

Dokumenty na XL Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13-04-2006 roku

Pobierz porządek obrad w formacie pdf

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2006r. i protokółu Nr XXXIX/2006 z dnia 16 marca 2006r.

Pobierz protokół z XXXVIII sersji Rady Miejskie (format pdf),
Pobierz protokół z XXXIX sersji Rady Miejskie (format pdf)

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2006r.

Pobierz sprawozdanie z realizacji uchwał w I kwartale 2006

 1. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2005r. – dyskusja.

Strona tytułowa sprawozdania (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - uwagi wstępne (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - budżet 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dochody 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - wydatki 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - inwestycje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dotacje 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - zadania zlecone (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - porozumienia 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - pomoc finansowa 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - GFOŚIGW 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - srodki specjalne 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rachunek dochodów własnych 2005 (format pdf),
Sprawozdanie z wykonania budżetu - TABELE (format pdf)

 1. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za 2005r.
 2. Podjecie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej w celu zbadania skargi pani Teresy Grzesiak.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.

Dokumenty na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 marca 2006 roku.

W dniu 16 marca 2006r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pleszewie.
z następującym porządkiem obrad
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad
  Pobierz porządek obrad (format pdf)
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXXVIII/2006 z dnia 28 lutego 2006r.
  Pobierz protokół z XXXVIII Sersji Rady Miejskiej (format pdf)
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielania bonifikat od opłat rocznych za trwały zarząd,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  2. porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, Gminą Gołuchów oraz Gminą Chocz w sprawie wspólnej realizacji „Pilotażowego Programu LIDER +”,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
   Pobierz załącznik do uchwały-projekt porozumienia (format pdf)
  3. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
   Pobierz załączniki do uchwały budżetowej (format pdf)
  4. zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  5. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.

Dokumenty na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 lutego 2006 roku.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 lutego 2006r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
 
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 1. Ustalenie porządku obrad
  Pobierz porządek obrad (format pdf)
 2. Przyjęcie protokółu Nr XXXVII/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.
  Pobierz protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie
 3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 4. Ocena działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez samorząd Miasta i Gminy Pleszew.
  Pobierz informację (format pdf)
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  2. zmiany uchwały Nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf),
   Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf),
   Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf),
   Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf)
  3. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  5. likwidacji przedszkoli w Bronowie, Rokutowie, Zawidowicach i Zielonej Łące,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  6. wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.

Dokumenty na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31-01-2006

 
Porządek obrad:
 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2005r.
6.    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.  - uchwała
7.    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.  -  uchwała.
8.    Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006  - uchwała
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
b.    zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
c.    odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik Zawidowce - Zawady" dla części wsi Zawidowice - Zawady gmina Pleszew,
d.    zmiany uchwały Nr XLIII/295/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
e.    zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,
f.    zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
 
10.   Interpelacje radnych.
11.   Odpowiedzi na interpelacje.
12.   Sprawy różne.
 
 

Dokumenty na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29-12-2005

 
 
 
I          XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Pleszewie
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzanie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXV/2005 z dnia 1 grudnia 2005r.
  Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie
 
a)    zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew 2005r.
b)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu
c)    budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.
d)    przyjęcia na własność Miasta i Gminy pojazdów marek: Subaru i Mazda
e)    uchylenia uchwały Nr XXV/169/2004r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
 1. Sprawy różne.
 
II         XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Pleszewie
 

Dokumenty na XXXV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 01 grudnia 2005r

 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIV/2005 z dnia 27 października 2005r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Zakres i formy pomocy społecznej osobom potrzebującym na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
b)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na zakup fortepianu,
c)    zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r.
d)    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
e)    przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r.,
f)    ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
g)    Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
h)    taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
i)    regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2006,
j)    wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.,
k)    upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
l)    ustalenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
m)    trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych,
n)    obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2006
o)    określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
p)    podatku od posiadania psów,
q)    zmiany uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
 
1.    Sprawy różne.

Dokumenty na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27-10-2005

 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 27 października 2005r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2005 z dnia 7 września 2005r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2005r.
8.    Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
10.   Informacja Wojewody Wielkopolskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego  Rady Miejskiej i Burmistrza.
11.  Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem działalności Straży Miejskiej.
12.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a.    nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pleszewie,
b.    zamiaru likwidacji przedszkoli w Bronowie, Rokutowie, Zawidowicach i Zielonej Łące,
c.    zmiany uchwały Nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic i dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy.
d.    zmiany uchwały Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Pleszewa,
e.    utraty mocy uchwały Nr L/275/98 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 1998r. w sprawie wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w środek trwały,
f.    przyjęcia Lokalnego Progamu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
 
g.    opinii dotyczącej planu aglomeracji na terenie gminy Pleszew,
h.    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
i.    opinii w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Św. Ducha w Pleszewie.
 
13.   Przyjęcie opinii w sprawie celowości realizacji budowy dróg dojazdowych do pól i dofinansowania ze środków FOGR.
14.   Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew. Stan na 30 września 2005 r.
15.   Sprawa organizacji dożynek powiatowych i miejsko-gminnych w 2006 r.
16.   Sprawy różne.