Sesje Rady Miejskiej


Porządek obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 kwietnia 2024 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr LXXXI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. i Nr LXXXII/2024 z dnia 27 marca 2024 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2024
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2023:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2023:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2023,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
d) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok,
e) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie
a) zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
b) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie",
c) wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Pleszew do realizacji zadania pn. "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Kaliskiej w Pleszewie",
d) zmiany uchwały nr XLI/408/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
f) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie obrad.

Terminarz posiedzeń komisji  30.04.2024

Porządek obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 marca 2024 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
b) zmiany uchwały Nr LXXIV/636/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Czermin,
c) zmiany uchwały Nr LXVI/588/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego realizacji zadania pn. ?Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew?,
d) przyjęcia programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2024 dla Miasta i Gminy Pleszew,
e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Pleszew porozumienia z Gminą Gołuchów w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039,
g) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.
4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 lutego 2024 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr LXXVIII/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., Nr LXXIX/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. oraz Nr LXXX/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2023 r.
6. Wyniki diagnozy potrzeb, zasobów i potencjałów społeczności lokalnej Miasta i Gminy Pleszew w zakresie usług społecznych ? prelekcja Pana Marcina Jóźko (realizator zadania: Lokalne Badania Społeczne).
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania Panu Ryszardowi Bosackiemu tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew",
b)  zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
d) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości w gminie Pleszew,
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
f) nadania nazw drogom wewnętrznym,
g) oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h) zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
i) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2026,
j) przyjęcia Programu Usług Społecznych dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2026,
k) zmiany uchwały Nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2025,
l) upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pleszewie do wydawania decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
m) upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pleszewie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024- 2039,
o) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Terminarz posiedzeń komisji  26-28.02.2024

Porządek obrad LXXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 lutego 2024 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024- 2039, 
b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024. 
4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 stycznia 2024 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030, 
b) wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Raszków, 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024- 2039, 
d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024. 
4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów LXXVI/2023 z 30 listopada 2023 r. oraz LXXVII/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

  b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
  c) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
  d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024 - 2039,
  e) uchwały budżetowej na rok 2024,
  f) zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  g) zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  h) określenia szczegółowych warunków sprzedaży przez Miasto i Gminę Pleszew nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
  i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kubackiego w Pleszewie,
  j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.
 6. Ogłoszenie tekstów jednolitych:
  a) Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 
  b) Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 
  c) Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół.
 7. Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie w roku 2024.
 8. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2024.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Terminarz posiedzeń komisji  27-29.11.2023.

Porządek obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
  c) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
 4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 listopada 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LXIX/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXXV/2023 z dnia 26 października 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Miasto i Gmina Pleszew jako organizator transportu publicznego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

  b) przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  c) zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
  d) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024,
  e) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  f) zmiany uchwały Nr LXXV/641/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
  g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kubackiego w Pleszewie,
  h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie,
  i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - etap I,
  j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja",
  k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi - Karmin",
  l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice",
  m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów",
  n) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice,
  o) przyjęcia i realizacji Programu "Rodzina PPL 3+",
  p) uchylenia uchwały nr LXXII/630/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039,
  s) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.
 7. Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2023
 8. Sprawy różne
 9. Zamknięcie obrad

Terminarz posiedzeń komisji  27-29.11.2023.

Porządek obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 października 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LXX/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXXI/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. i Nr LXXII/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r., LXXIII/2023 z dnia 21 września 2023 r. oraz LXXIV/2023 z dnia 11 października 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2023 r.
 6. Dr Kinga Krauze, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polska Akademia Nauk - "Woda - zasoby, zarządzanie i ich konsekwencje w ujęciu globalnym i lokalnym".
 7. Grzegorz Knappe, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i dr hab. prof. UAM Krzysztof Dragon, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - "Zaopatrzenie w wodę Miasta"
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew 
  b) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  c) zmiany uchwały nr XXXI/302/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,, 
  d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

  e) zmiany uchwały nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Pleszew, 
  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja", 
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi - Karmin
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Marianin" 
  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew" 
  j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów", 
  k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew, 
  l) zmiany uchwały nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 
  m) Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych odbywających się w dniu 26 października 2023 r. w Pleszewie 
  n) powołania Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyboru ławnika do sądu powszechnego na kadencję od 2024 r. do 2027 r., 
  o) wyboru ławnika do sądów powszechnych 
  p) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2039 
  r) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023. 
 9. Sprawy różne
 10. Zamknięcie obrad
 11. Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i ewakuacji.
 12. Szkolenie z obsługi AED.

Terminarz posiedzeń komisji  23-25.11.2023.

Porządek obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 października2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Czermin, 
  b)wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Gołuchów 
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039, 
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 września 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 
  b) zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 
  c) zmiany uchwały nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039,
   
  e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 sierpnia 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
  b) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie,
  c) zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  d) zmiany uchwały nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024,
  e) rozpatrzenia petycji z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie protestu przeciwko lokalizacji wybiegu dla psów usytuowanego przy ul. Warneńczyka,
  f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039,
  g) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023,
  h) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 lipca 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,,
  b) zmiany uchwały nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024
  c) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-203
  e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 czerwca 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania ks. prałatowi Henrykowi Szymcowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew",
  b) nadania ks. prałatowi Wiesławowi Kondratowiczowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"
  c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
  d) zmiany uchwały nr VI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice,
  e) zmiany uchwały nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz o zniesienie nazw miejscowości w gminie Pleszew
  f) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku,
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-203
  h) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LXVI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXVII/2023 z dnia 9 maja 2023 i Nr LXVIII/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2022:
  a) przedstawienie raportu,
  b) debata
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2022:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2022
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego
  c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
  d) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok
  e) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok
  f) dyskusja
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2022
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania Panu Marianowi Adamkowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew",
  b) nadania Panu Olgierdowi Wajsnisowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"
  c) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2793 położonej w Pleszewie w rejonie ulic Kaliskiej i Ks. Kazimierza Niesiołowskiego
  d) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  e) zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  f) zmiany uchwały nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039
  h) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.
 9. Zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2023
 10. Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2023
 11. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji  22-25.05.2022.

Porządek obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 maja 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzyca,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035,
  c) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 09 maja 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023-2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2035
  c) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 kwietnia 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LXII/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., LXIII/2023 z dnia 17 marca 2023 r., LXIV/2023 z dnia 20 marca 2023 r., LXV/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. System edukacji publicznej i niepublicznej w Mieście i Gminie Pleszew
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) utworzenia związku powiatowo - gminnego "PPL - Pleszewskie Przewozy Lokalne"
  b) przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030
  c) zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew
  d) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo"
  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego",
  g) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew",
  h) uchylenia uchwały nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa
  i) uchylenia uchwały nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035
  k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023
 7. Sprawy różne.

Porządek obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 kwietnia 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 -2035,
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 marca 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 marca 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024
  c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku,
  d) zmiany uchwały Nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew
  e) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz o zniesienie nazw miejscowości w gminie Pleszew,
  f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kilińskiego w Pleszewie
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035,
  h) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023
 4. Sprawy różne.

Porządek obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 lutego 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXI/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2026
  b) zmiany uchwały nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Pleszew
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sowina", w obrębie Sowina, gmina Pleszew
  d) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew
  e) zmiany uchwały nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew
  f) zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  g) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035
  i) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.
 6. Sprawy różne.

 

 

Terminarz posiedzeń komisji  20-22.02.2022.

Porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 stycznia 2023 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. i Nr LX/2022 z dnia 29 grudnia 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2022 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  b) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  c) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew
  d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,.
  e) zmiany uchwały Nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice,
  f) zmiany uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego  "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023",
  g) zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  h) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  i) zmiany uchwały określającej stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół
  j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035,
  k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023
 7. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji  23-24.01.2022.

Porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LVI/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r., Nr LVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. i Nr LVIII/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035
  b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
  c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035. Opinia RIO
  d) uchwały budżetowej na rok 2023.
  e) ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
  f) przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  g) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  h) przedłożenia stanowiska w zakresie skargi.
  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 r.
 6. Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie w roku 2023
 7. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2023.
 8. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji  27.12.2022.

Porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 grudnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035
  b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 grudnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035
  b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 grudnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035,
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 grudnia 2022 r.

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 grudnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr LIII/2022 z dnia 27 października 2022 r.,  Nr LIV/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. i Nr LV/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Zaopatrzenie w wodę Miasta i Gminy Pleszew
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,
  b) zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew
  c) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew
  d) przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  e) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół
  f) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości",
  g) zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew,
  i) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice
  j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew " Zielona Łąka",
  k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr  4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)",
  l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022
  n) rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o.
 7. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji 28-30.11.2022

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 listopada 2022 r.

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 listopada 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024
  c) zmiany uchwały Nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035
  e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 listopada 2022 r.

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 listopada 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035,
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 października 2022 r.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 października 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr XLVII/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., Nr XLVIII/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., Nr XLIX/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., Nr L/2022 z dnia 21 września 2022 r., Nr LI/2022 z dnia 23 września 2022 r. i Nr LII/2022 z dnia 30 września 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2022 r.
 6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2022 roku.
 7. Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Pleszew.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
  b) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
  d) zmiany uchwały nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie,
  e) zmiany uchwały Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

  f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  h) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Marszewie,
  i) zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  j) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  k) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024,
  l) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  m) zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  n) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023,
  o) regulaminu korzystania z wybiegów dla psów na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  p) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035,
  r) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 9. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie.
 10. Zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022.
 11. Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 12. Informacja z prac zespołów powołanych do analizy poszczególnych wariantów przebiegu linii kolejowych przez Miasto i Gminę Pleszew
  a) wariant 1 - Renata Garsztka,
  b) wariant 2 - Kinga Melka,
  c) wariant 3 - Karol Szehyński,
  d) wariant 4 - Piotr Kusiakiewicz, Dariusz Dryjański.
 13. Sprawy różne.

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 września 2022 r.

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 września 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
  a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  b) rozpatrzenia skarg złożonych do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  c) stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczącego planowanych przebiegów linii kolejowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 września 2022 r.

Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 września 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 września 2022 r.

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 września 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina",
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie",
  d) przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę,
  f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035,
  g) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
 4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 sierpnia 2022 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035,

b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,

Zamknięcie obrad

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 sierpnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035,
  b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
 4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 lipca 2022 r.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 czerwca 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,,
  b) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości Kuczków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew - Etap I,
  d) określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych,
  e) dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego,
  f) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji,
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  h) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 czerwca 2022 r.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 czerwca 2022 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów Nr XLIV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i Nr XLV/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5.    "SAMORZĄD LOKALNY JAKO PODMIOT PRACY NA RZECZ TRZEŹWOŚCI. MOŻLIWOŚCI I ZADANIA" - prelekcja prof. Krzysztofa Wojcieszka.
6.    REGULACJE DOTYCZĄCE NAZW MIEJSCOWOŚCI W GMINIE PLESZEW.
7.    Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021:
a)    przedstawienie raportu,
b)    debata,
c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
8.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021:
a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021,
b)    przedstawienie sprawozdania finansowego,
c)    przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
d)    przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok,
e)    przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok,
f)    dyskusja,
g)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w Nowej Wsi,
b)    nadania nazw drogom wewnętrznym,
c)    zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,
d)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,
e)    zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
f)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023,
g)    zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
h)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko",
i)    zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew,
j)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
k)    zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
11.    Sprawy różne.

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 maja 2022 r.

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 maja 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  b) wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
  d) nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew,
  e) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  f) upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  g) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  h) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym",
  i) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza,
  j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 6. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji 21.04.2022

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 marca 2022 r.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 marca 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. i Nr XLII/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
 5. Problematyka uzależnień w Mieście i Gminie Pleszew.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2023
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gmina Pleszew,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie,
  d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, gmina Pleszew,
  e) zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew,
  f) nadania nazwy drodze w Kowalewie i Korzkwach,
  g) powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew,
  h) zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024,
  i) zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  j) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  k) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022,
  n) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku.
 7. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.
 8. Zamknięcie obrad.

Terminarz posiedzeń komisji 24.03.2022

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 marca 2022 r.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 marca 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)   określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,,
  b)   określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  c)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  d)   zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lutego 2022 r.

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lutego 2022 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XL/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5.    Sprawozdanie z wykonania uchwał w II półroczu 2021.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska - Lenartowicka w Pleszewie,
b)    ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska - Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie,
c)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej  w Pleszewie,
d)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
e)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew,
f)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,
g)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie,
h)    powierzenia spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie  zadania własnego Miasta i Gminy Pleszew,
i)    powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą  w Pleszewie  zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew,
j)    określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
k)    rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA,
l)    wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków",
m)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
n)    zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
7.    Sprawy różne.

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2021 r.

 Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr XXXVIII/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. i Nr XXXIX/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 - 1919 w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
  e) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,
  f) wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
  g) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  i) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
  j) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
  k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  l)  uchwały budżetowej na rok 2022,
  m) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
  n) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, załącznik
  o) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  p)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  r) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
  s) zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
 6. Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022.
 7. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022.
 8. Sprawy różne.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 8 grudnia 2021 r.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 8 grudnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  b)  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 grudnia 2021 r.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 grudnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  b) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Wielkopolska" Sp. z o.o.
  c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 listopada 2021 r.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 listopada 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z dnia 21 października 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
 5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.
 6. Gospodarka odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Pleszew.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
  b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew, załącznik
  c) zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,
  d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie, załącznik
  e) przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska,
  f) zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  i) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
  j) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
  k)zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  m) określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  n) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  o) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  p) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  q) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  r) zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024,
  s) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  t) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 8. Sprawy różne.

Terminarz spotkań komisji

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 października 2021 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 października 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXXIV/2021 z dnia 23 września 2021 r. i XXXV/2021 z dnia 29 września 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Realizacja projektów wodnych i kanalizacyjnych z dofinansowaniem UE /2009 - 2021/ przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 6. Realizacja zadań przez Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)   zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,
  b)   zmiany Uchwały Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+",
  c)   zmiany uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
  d)   Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  e)   Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024,
  f)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  g)   monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dobrej Nadziei,
  h)   zmiany uchwały XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  i)   ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
  j)    złożenia oświadczenia o cofnięciu skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego  zawisłego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,
  k)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  l)    zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 8. Sprawy różne.

Terinarz spotkań komisji

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 8 listopada 2018 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2018 z dnia 27 września 2018 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.    zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
  b.    zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018,
  c.    zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  d.    zmiany uchwały nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  e.    zmiany uchwały nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  f.    zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  g.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,
  h.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Sprawy różne

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 września 2021 r.

 Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 września 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały i wręczenie odznaczenia oraz tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew".
 4. Przyjęcie protokołów Nr XXXI/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., Nr XXXII/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., XXXIII/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2021 r.
 7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2021 roku.
 8. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo-rowerowe Etap IV",
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezie",
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice",
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg - pieszo rowerowy)",
  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w miejscowości Suchorzew",
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie",
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezie Etap II",
  i) zmiany uchwały XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  j) przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew i przekazania go do organu regulacyjnego,
  k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew - etap I,
  l) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Pleszewie,
  m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
  n) objęcia udziałów w spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie,
  o) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  p) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
  q) określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  r) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  s) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  t) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 10. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 11. Sprawy różne.

Terminarz spotkań komisji

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz protokołu Nr XXXV/2018 z dnia 6 września 2018 r.
 4.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2018 r.
 5.  Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6.  Informacja WKU w Kaliszu na temat ochotniczych form służby wojskowej.
 7.  Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2018 roku.
 8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.    określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
  b.    zmiany uchwały nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  c.    zmiany uchwały nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  d.    zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
  e.    zmiany uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  f.    przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Opracowanie projektu oferty  przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim",
  g.    zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  h.    Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  i.    Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  j.    zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  k.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,
  l.    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
  m.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie,
  n.    aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Pleszew,
  o.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032, (zalącznik 1 ; zalącznik 2)
  p.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Sprawy różne.

 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 sierpnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Pleszewie, 
  b) przyjęcia regulaminu korzystania z Ekologicznego Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 
  c) określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Porządkowego nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 r.w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 września 2018 r.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 września 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

b) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy",

c) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty",

d) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew",

e) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Ławka Niepodległości dla samorządów",

f) zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

4) Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 lipca 2021 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 lipca 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2018 r. 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr XXXII/2018 z dnia 17 maja 2018 r. i XXXIII/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r..
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany uchwały Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
  b. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
  c. opłaty targowej,
  d. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  e. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
  f. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 3029/15 położonej w Pleszewie,
  g. zmiany uchwały Nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  h. zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  i. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
  j. utworzenia spółki "Eko Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie",
  k. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Pleszew lub jej jednostkom organizacyjnym,
  l. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,
  m. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017 - podjęcie uchwały.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10.  Sprawy różne.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2021 r.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020:
  a) przedstawienie raportu
  b) debata,
  c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020,
  b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
  c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewieo udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok,
  d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie,
  b) zmiany uchwały nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.,
  c)  wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew DK11",
  d) wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew",
  e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
  f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2021/2022,
  g) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  h) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  i) zmiany uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
  j) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
  k) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
  l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,
  m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie,
  n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie,
  o) zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie,
  p) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  q) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
  r)  pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski),
  s) zmiany uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew,
  t) zmiany uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  u) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w latach 2021 - 2022,
  v) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  w) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 - 2023,
  x) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  y) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 9. Sprawy różne.

Terminarz spotkań komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 czerwca 2018 r..

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 -  2032.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej,
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,
  c) nadania nazw drogom wewnętrznym,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
  e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 6. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 marca 2021 r.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 marca 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. i XXVIII/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew".
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2020 r.
 7. Stan bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Pleszew.
  a.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie.
  b.      Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
  c.       Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Pleszewie.
 8. Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Pleszew.
 9. Stan przygotowań do uruchomienia komunikacji publicznej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2030,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2023,
  c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2025,
  d) ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew,
  e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  f) zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew, załącznik
  g) zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
  h) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew,
  i) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
  j) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  k) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
  l) w sprawie złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu,
  m) rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia przez jego adresatów konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią koronawirusa,
  n) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37,
  o) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19,
  p) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku,
  r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  s) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
  t) zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Sprawy różne.

Terminarz spotkań komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 maja 2018 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 maja 2018 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2018 z dnia 22 i 23 marca 2018 r. oraz Nr XXXI/2018 z dnia12 kwietnia 2018 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Organizacja ruchu drogowego na terenie Miasta Pleszew.
 6. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  b. nadania nazwy ulicy w Pleszewie,
  c. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami  dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2021,
  d. zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Gmina z inicjatywą" szansą na rozwój społeczności lokalnej - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  e. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie  projektu pn. "Pleszew - miasto otwarte na zieleń" oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia,
  f. zmiany Uchwały Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  g. powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  h. sprostowania błędu pisarskiego,
  i. przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie",
  j. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 ? 2032,
  k. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10.  Sprawy różne.

Załącznik do punktu 7 c

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew,

b. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,

c. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

d. nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Suchorzew,

e. nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Tomaszew,

f. nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Zielona Łąka,

g. nadania nazwy ulicy w Tomaszewie,

h. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i. zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy,

j. dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,

k. zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

l. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 ? 2018,

m. zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

n. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 ? 2032,

o. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 luty 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 4 lutego 2021 r. o godz. 12:00 i zarządzam odbycie tej sesji i podejmowanie uchwał w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 luty 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
  e) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
 4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2020 r.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Organizacja transportu publicznego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  c) zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew
  d) zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew
  e) zmiany uchwały nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie
  f) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  g) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
  h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  i) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  j) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości
  k) rozpoznanie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
  l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020
  n) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032
  o) budżetu na rok 2021
 1. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2021
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
 4. Opinia Rady Miejskiej w sprawie kierunków zagospodarowania terenów Gminy Pleszew  związanych z instalacją fotowoltaiki wielkopowierzchniowej
 5. Sprawy różne.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 marca 2018 r.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 marca 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. i XXIX/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2017 r.

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6. 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

b. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,

c. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2 "Aktywna integracja - projekty konkursowe" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

d. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku,

e. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

g. przekazania darowizny rzeczowej dla Policji,

h. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032, Pobierz załącznik

i. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

j. podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

k. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

l. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie",

m. odwołania ławnika,

n. odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,

o. powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 lutego 2018 r.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 lutego 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032. załącznik nr 2

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

c. zmiany uchwały nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

d. zmiany uchwały nr XXVII/307/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko.

4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 listopada 2020 r.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 listopada 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z dnia 15 października 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Założenia polityki senioralnej Miasta i Gminy Pleszew.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania nazwy rondu w Pleszewie,
  b) nadania nazw drogom w Pleszewie,,
  c) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
  d) przyjęcia Strategii elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036
  e) zmiany uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2024
  f) zmiana uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew
  g) zmiana uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew"
  i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  j) zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
  k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032
  l) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
 1. Informacja o prowadzonych postępowaniach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionych postępowań:
  a) ferma drobiu w miejscowości Marszew,
  b) ferma drobiu w miejscowości Baranówek,
  c) budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji w miejscowości Ludwina.
 2. Sprawy różne

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 listopada 2014 r.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 listopada 2014 r.

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu  Nr XXXVII/2014 z dnia 25 września 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Aktywność Miasta i Gminy Pleszew w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w świetle perspektywy finansowej UE 2007 – 2013.

6. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z realizacji planów pracy.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 2 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

b. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,     

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

e. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Rokutowie mienia komunalnego,

f. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego,

g. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew gmina Pleszew,

h. przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania dotyczącego utrzymania chodników położonych przy drogach krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

i. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,

j. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 666/2, 682, 683, 678/1 położonych w Pleszewie.


8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Podsumowanie działalności samorządu Miasta i Gminy Pleszew VI kadencji.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2017 r.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVI/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a. zmiany uchwały nr XIII/142/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

  b. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

  c. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

  d. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

  e. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018,

  f. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

  g. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2020,

  h. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

  i. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Wykaz przedsięwzięć do WPF

  j. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

  k. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

  l. nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew",

  m. budżetu na rok 2018,

  n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 października 2020 r.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 października 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dnia 24 września 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
  d) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymii podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  e) Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,
  f) wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  g) likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
  i)  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
 1. Sprawy różne.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 września 2014 r.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 września 2014 r.

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXV/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr XXXVI/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w i półroczu 2014 r.

6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2014 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Regulaminu targowiska miejskiego,

b. zmiany uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

c. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

d. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

e. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

f. przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie środków finansowych w formie dopłaty,

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032,

h. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew,

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

k. trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew,

l. skargi Pana Edwina Andrzejczaka,

m. zmiany uchwały nr XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie,

n. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

o. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

p. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

q. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pleszew,

r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

s. nadania nazwy ulicy w Marszewie, t. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Łąkowa – Pacanowice),

u. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wrzosowa – Pacanowice),

v. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich wyposażenia,

w. zmiany uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

x. realizacji projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”,

y. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku.

 

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 listopada 2017 r.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 listopada 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVI/2017 z dnia 19 października 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Organizacja transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego.

6. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko",

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,

c. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,

d. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032,

f. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

g. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie,

h. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie,

i. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie,

j. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach,

k. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim,

l. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Kowalewie,

m. zmiany uchwały Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach,

n. zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

o. sprostowania błędu pisarskiego.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2020 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., Nr XXI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. i Nr XXIII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2020 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
  b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie,
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew,
  f)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
  g) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
  h) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
  i)  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2035,
  j)  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  k) nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  l)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
 1. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
 2. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 sierpnia 2014 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013),

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

d. przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie Drugim i jej ewentualnych następców prawnych,

e. zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2017 r.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały Nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Wschodniej i Polnej,
b) zmiany uchwały nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
c) zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032;
e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 czerwca 2014 r.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 czerwca 2014 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu  Nr XXXIV/2013 z dnia 15 maja 2014 r. 

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

6.    Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:    

a.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

b.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

c.    zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,     

d.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2013 r.,

e.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2013 r.,

f.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2013 r.,

g.    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

h.    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

i.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego,

j.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kowalewie mienia komunalnego,

k.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia komunalnego,

l.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia komunalnego,

m.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia komunalnego,

n.    nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

o.    przekazania nieruchomości na wyposażenie Muzeum Regionalnemu w Pleszewie,

p.    zmiany uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa,

q.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

r.    zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.


8.    Rozpatrzenie skargi Pana Edwina Andrzejczaka.

9.    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie oraz zmiany sposobu wnoszenia opłat za parkowanie w strefie.

10.    Interpelacje radnych.

11.    Odpowiedzi na interpelacje.

12.    Sprawy różne.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 września 2017 r.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 września 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. i Nr XXIV/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2017 r.

6. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania publicznego gminie Jarocin. Porozumienie.

7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

b. zmiany uchwały nr XXII/264/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice",

c. zmiany uchwały nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie",

d. określenia zasad udzielania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Załącznik 1 Załącznik 2

f. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

g. zmiany nazwy części ulicy Piaski w Pleszewie,

h. nadania nazw ulicom w Tomaszewie,

i. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja,

j. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zawidowice,

k. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

l. zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kuczkowie,

m. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

n. wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,

o. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

p. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

q. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

r. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie  Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie stanowiska w sprawie zobligowania Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do podjęcia działań w celu przystąpienia do przeprowadzenia analizy celowości sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew dla miejscowości Kowalew, Baranówek, Nowa Wieś lub innych.
4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 maja 2014 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXII/2014 z dnia 27 marca 2014 r. i  Nr XXXIII/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszewa tj. do rzeki Ner”,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

d. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020, pobierz załącznik

e. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

f. nadania nazwy ulicy w Pleszewie (ul. Samulskiego),

g. zmiany uchwały nr XLII/304/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Pleszewie,

h. nadania nazwy ulicy w Pleszewie (ul. Famotu),

i. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

j. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

k. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie,

l. przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

m. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,

n. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy gmina Pleszew,

o. upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej dla  Aglomeracji Pleszew”,

p. wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości”  na okres programowania 2014-2020.


6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.
 

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lipca 2017 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lipca 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 - 2023,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
b)   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
c)   ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
d)   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
e)   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
f)    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)   ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
h)    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
i)   wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
j)    opłaty targowej,
k)    przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie",
l)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
m) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
n) odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,
o) powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.
5.    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie
w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5) Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,
b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,
c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku,
d. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
f. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
g. zmiany uchwały Nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
h. zmiany uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
i. przekazania nieruchomości na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,
j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bronowie mienia komunalnego,
k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Piekarzewie mienia komunalnego,
l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego,
m. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego,
n. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
o. zmiany uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
p. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie,
q. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej,
r. zmiany uchwały Nr X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
s. nadania nazwy ulicy w Pleszewie,
t. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
u. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
v. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
w. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,
x. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
y. skargi Pani Zofii Kaczor.

6) Interpelacje radnych.
7) Odpowiedzi na interpelacje.
8) Sprawy różne.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2017 r.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o uboju gospodarczym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 ? 2032,  Załącznik 2 - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku,

e. zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f. zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa,

g. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

h. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,

i. wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 r. - podjęcie uchwały.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019, sprawozdanie
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok, opinia
d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok,
e) dyskusja,
f)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019.
8. Zaopatrzenie w wodę gminy Pleszew.
9. Informacja o gospodarce odpadami.
10. Informacja o postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w miejscowości Baranówek".
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  27 września 2018 r. w sprawie: Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
c) zmiany uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
f) ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew,
g) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., załącznik
h) przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+",
i) zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2020/2021.
12.    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2017 r.

 

 

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich po przekształceniu.

6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o uboju gospodarczym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice?,

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. ?Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo ? rowerowe. Etap II?,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew,

e. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ulicach Wschodnia, Polna i Śmieja Młyn,

f. dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,

g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/53/95 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa,

h. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

 

 

 

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 lutego 2014 r.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 lutego 2014 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXX/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2013 r.

6. Działalność instytucji kultury prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew,

b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa,

c. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa,

d. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2017”, pobierz załącznik

e. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 3034/19, 48/5, 3674),

f. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 2446, 2447, 2492/6),

g. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,

h. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego,

i. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego,

j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego,

k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego,

l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego,

m. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta i Gminy Pleszew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

n. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

8. Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Kaczor.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19,

b)    odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19,

c)    ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

d)    przyjęcia i realizacji programu karta "Senior PPL 60+",

e)    zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

f)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,

g)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

h)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/10 położonej w miejscowości Taczanów Drugi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

i)    wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

j)    Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku,

k)    udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów,

l)    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

6.    Sprawy różne.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2013 r.

 

I. Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIX/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Informacja o stanie prac nad strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013,

d. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,

g. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

h. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r.,

i. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018,

j. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

k. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

l. zmiany do uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

m. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

n. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 r.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II. Spotkanie świąteczno-noworoczne

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2017 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XX/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

6. Informacja spółek wodnych o swojej działalności.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,

Załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

c. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej” oraz " Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie".

d. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

e. nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie,

f. nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew,

g. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2062/5, 2062/6, 2062/7, 2062/9 położonych w Pleszewie,

h. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

i. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

j. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku,

k. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

l. zmiany uchwały Nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

m. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 luty 2020 r.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lutego 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVII/2020 z 20 stycznia 2020 r.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2019 r.
5.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6.    Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Miasta i Gminy Pleszew.
7.    Podsumowanie działań ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
8.    Informacja na temat planów Rządu RP dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego.
9.    Regionalne Centrum Seniora.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2023",
b) zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
c) zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020,
d) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie,
f) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023,
g) dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
i) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
11.    Sprawy różne.

Terminarz komisji

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 lutego 2017 r.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu23 lutego 2017 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2016 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Zmiany w systemie oświaty.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
 3. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły,
 4. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,
 5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja,
 6. zmiany uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,
  załacznik do wpf
 8. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,
 9. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
 10. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 11. zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie,
 13. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 listopada 2013 r.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 listopada 2013 r.:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
 
3. Przyjęcie protokółu Nr XXVIII/2013 z dnia 18 września 2013 r.
 
 
 
6. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Pleszew.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290, 2291/2 położonych w Pleszewie,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

4. Zakończenie obrad.

Terminarz komisji

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 września 2013 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie, która odbędzie się w dniu 18 września 2013 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI/2013 i z XXVII/2013 sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2013 r.
 6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2013 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem”,
 2. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,
 3. zmiany uchwały Nr XXI/260/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 r. Powiatowi Pleszewskiemu,
 4. zmiany uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółki z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,
 5. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia zawartej w dniu 20 maja 2011r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Sport Pleszew sp. z o.o. oraz Miastem i Gminą Pleszew,
 6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2492/6 położonej w Pleszewie,
 7. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
 8. Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
 9. zmiany uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
 10. zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,
 11. zmiany uchwały Nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
 13. zmiana budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok,
 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,
 15. zmiany statutu Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich,
 16. zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
 17. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,
 18. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,
 19. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
 20. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny,
 21. zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
 22. zmiany uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2015.
 1. Informacje komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2013 r.
 2. Informacja w sprawie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

b. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018,

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,

g. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie,

h. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,

i. określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,

j. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

k. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

załącznik - mapa strefy płatnego parkowania- format pdf

l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,

m. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032,

o. budżetu na rok 2017.

6. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

7. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

CZ I.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032, załącznik,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
g) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Sprawy różne
7. Zakończenie obrad.

CZ II.

Spotkanie świąteczno - noworoczne.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2013 r.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013,

c. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

d. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXX/203/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

e. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2012 r.

g. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,

h. przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

i. realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pleszew”,

j. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

k. zmiany  uchwały Nr VI/34/99  Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Sprawy różne.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 listopada 2016 r.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 listopada 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2016 z dnia 14 września 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadanie pn. „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo – rowerowe” Etap I (na odc. od kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela do ulicy Fabrycznej po lewej stronie),

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,     Pobierz załącznik - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

d. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

e. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

g. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

h. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

i. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

j. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018,

k. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa,

m. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,

n. określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

p. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

q. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

r. zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

s. zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

t. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

u. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

v. przyjęcia projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

w. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego znak: KN-I.4131.1.206.2016.2 z dnia 20.06.2016 r. orzekające nieważność uchwały Nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew,

x. zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. nr 16/885/2016 stwierdzającą nieważność w części uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.
 

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
g) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
h) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
i) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
k) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
l) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
m) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020,
n) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2020.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
8. Sprawy różne.


Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 maja 2013 r.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 maja 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  Nr XXV/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowina,

b. przyjęcia i realizacji programu „Rodzina PPL 3 +”,

c. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

d. powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,

e. zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,


f. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr XXII/266/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g. zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2016 r.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Nr XVI z dnia 25 lipca 2016 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2016 r.
6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zakupu doposażenia ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z.o. o. w Pleszewie,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,Objaśnienia do WPF
c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
d. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
e. ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych   i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
f. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
g. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
h. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
i. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap II”,
j. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy różne.

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032  zał1 , zał.2  objasnienie
  b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 kwietnia 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIV z dnia 7 marca 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2013 r.

6. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013,

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

d. zmiany uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

e. zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, 

f. taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

g. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,

h. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

i. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

j. zmiany uchwały nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółka z o.o.  w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,

k. zmiany uchwały Nr XXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

l. zmiany uchwały nr XXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8. Informacja w sprawie Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego.

9. Informacja o budowie kompleksu sportowego w Pleszewie.

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Sprawy różne.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 lipca 2016 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 lipca 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

b. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Finanse gmin w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych i perspektyw makroekonomicznych Polski.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  c) programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  d) zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  e) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie,
  f) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie,
  g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
  h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie,
  i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim,
  j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) zmiany uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  l) zmiany uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie,  zał 1
  n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  o) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew,
  p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  r) zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032;
  s) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 6. Sprawy różne

Terminarz komisji

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 marca 2013 r.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 marca 2013 r. 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIII z dnia 20 grudnia 2012 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2012 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,

b. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1288/14 położonej w Pleszewie pod drogę gminną,

c. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

d. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

e. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za iszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f. zmiany uchwały nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

g. wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,


h. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku,

j. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,

k. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

7. Informacja o kompleksie Park Wodny „Planty”.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 czerwca 2016 r.

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu  30 czerwca 2016 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2016 z dnia 12 maja 2016 r. i Nr XIV/2016 r. z dnia 18 maja 2016 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Zaopatrzenie w wodę Gminy Pleszew.
 6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Marszew”,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
 3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
  Załącznik Nr 4
 4. zmiana budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
 5. zmiany uchwały nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,
 6. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 7. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 8. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
 10. przekazania sołectwu Nowa Wieś mienia komunalnego do zarządu,
 11. przekazania sołectwu Korzkwy mienia komunalnego do zarządu,
 12. przekazania sołectwu Suchorzew mienia komunalnego do zarządu.
 13. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
 14. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 2.   Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 r. – podjęcie uchwały.
 3.   Interpelacje radnych.
 4.   Odpowiedzi na interpelacje.
 5.   Sprawy różne.

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września 2019 r.

Porządek obrad XIi sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września  2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. i Nr XI/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2019 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi.
 7. Informacja o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.
 8. Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 9. Informacja o oświacie.
 10. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew
  c)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,
  d)  wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  e)  zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty
  f)  nadania nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie,
  g) nadania nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące,
  h) zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  j) regulaminu korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie,
  l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 2020,
  m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXX/344/2018)
  n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXVIII/228/2009)
  o) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXXVI/417/2018)
  p) wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  r) powołania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  s) utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  t) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2035",
  u) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
  w) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
  y) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 12. Sprawy różne

Terminarz komisji

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 grudnia 2012 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 grudnia 2012 r.

I.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2012 z dnia 31.10.2012 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. MGOPS – Pomoc społeczna na terenie MiG Pleszew

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2012,

c. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

d. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2023,

e. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 r.,

f. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

g. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

h. opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest  Miasto i Gmina Pleszew,

i. statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

j. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

k. ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

m. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

n. przejęcia działki nr 165/8 położonej w Taczanowie Drugim od Agencji Nieruchomości Rolnej,

o. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

p. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

q. zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005 w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,

r. zmiany uchwały nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na 2013 r.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II.
Spotkanie świąteczno-noworoczne

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 maja 2016 r.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 maja 2016 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032.

 

4.      4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach,
  b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie",
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,  zalącznik 1, załącznik 2
  d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
  e) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 maja 2016 r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 maja 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji .

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. nadania prof. dr. hab. Bronisławowi Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pleszew,

b. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

c. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020,

e. zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzania zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa,

f. statutów Osiedli,

g. zmiany uchwały Nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

h. zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

i. zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

j. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

k. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew,

m. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 października 2012 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 października 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXI/2012 z dnia 27 września 2012 r. 
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. a. podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  b. zmiany uchwały Nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa, 

  - załącznik nr 1

  - załącznik nr 2

  c. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,

  d. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

  e. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  f. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  g. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  h. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,


  i. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  j. wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  k. zmiany uchwały nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje. 
 8. Sprawy różne.

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych działek nr 2445/17 i 2445/19 położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej
  b)  w sprawie: przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2012 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XX/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
 4. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2012 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a. zmiany nazwy Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie i  nadania statutu,

  b. statutu Domu Kultury w Pleszewie,

  c. likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,

  d. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

  e. wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin,

  f. przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2014, 

  g. zmiany uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

  h. zmiany uchwały Nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

  i. zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe,

  j. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych  prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

  k. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

  l. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,

  m. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

  n. przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie”,

  o. udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu,

  p. udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu,

  q. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

  r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Zielonej Łące.

 6. Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami. 
 7. Interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Sprawy różne.

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 marca 2016 r.

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 marca 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy Pleszew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

b. likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie,

c. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

e. zmiana uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

f. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku,

g. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

h. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

i. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,

j. zmiany uchwały Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

k. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

l. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,

m. wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

n. zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,

o. przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

p. przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

q. przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

r. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalew, Pobierz załącznik

s. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew, Pobierz załącznik

t. zmianyuchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew, Pobierz załącznik

u. skargi Zbigniewa Mikołajczyka.

7. Program „Pudełko życia w Mieście i Gminie Pleszew”.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew i perspektywy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)       powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,
  b)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy  jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  c)       określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  d)      określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  e)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,     zal1.
  f)       wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  g)      zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  i)        zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
  j)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,      zal1
  k)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

 7. Sprawy różne.

Terminarz komisji

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 czerwca 2012 r.

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 21 czerwca 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  Nr XVI/2012, Nr XVII/2012, Nr XVIII/2012 i XIX/2012.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:       
   
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku,
  2. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto i Gmina Pleszew,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
  4. zmiany uchwały Nr XVI/172/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
  5. uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś,
  6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  7. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2011 r.
  9. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnegow Pleszewie za 2011 r.,
  10. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2011 r.,
  11. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej,
  12. uregulowania stanów prawnych nieruchomości gminnych,
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew,
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
  15. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,
  16. zmiany uchwały Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
  17. skargi na uchwałę  Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gizałki z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania własnego Gminy Gizałki w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego,
  18. skargi na uchwałę  Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Chocz z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Chocz z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu  realizacji zadania własnego Gminy Chocz w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego,
  19. zmiany uchwały nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,
  20. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami w celu realizacji projektu pn.: „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.
 1. Postanowienia w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy  Pleszew”.
 2. Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
 3. Interpelacje radnych.
 4. 11)    Odpowiedzi na interpelacje.
 5. 12)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 stycznia 2016 r.

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 stycznia 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2015 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie,

b. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie,

c. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa,

f. likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej,

g. likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej,

h. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych ,

i. skargi Stanisława Martyny i Jolanty Walkowiak – Martyny.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 maja 2019 r.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2019

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i Nr VII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Centrum Usług Wspólnych - koncepcja funkcjonowania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

c) zmiany uchwały nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Rodzina PPL 3+",

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e) emiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f) przejęcia działki nr 18/55 położonej w Bronowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

g) zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie,

h) zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

j) przeprowadzenia konsultacji społecznych,

k) zmiany Statutu Pleszewskiej Rady Seniorów,

l) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnień do stanowienia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie,

m) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

n) zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,     zał1,    zał.2

p) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) procedura rozpatrzenia sprawozdania,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018.
10. Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 maja 2012 r.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 16 maja 2012 r.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) wezwania Gminy Gizałki do usunięcia naruszenia prawa,
    b) wezwania Gminy Chocz do usunięcia naruszenia prawa.

4)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2015 r.

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu  17 grudnia 2015 r.
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z dnia 29 października 2015 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,
 3. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
 4. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
 5. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
 6. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 7. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
 8. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 9. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
 10. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
 11. budżetu na rok 2016,
 12. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej,
 13. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej,
 14. rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej,
 15. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2,
 16. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Powiatem Pleszewskim,
 17. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych,
 18. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
 19. zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego,
 20. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 21. zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.

 1. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
 2. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje./li>
 5. Sprawy różne.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej,

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 maja 2012 r.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 7 maja 2012 r.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu Nr XVI/2012 z dnia 29.03.2012 r.
4)    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2012 r.
5)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6)    Problem narkotyków i uzależnień wśród młodzieży.
7)    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2020.
8)    Podjęcie uchwał w sprawie:    

a.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
pobierz (pdf)
b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023, pobierz (pdf)
c.    zmiany uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
pobierz (pdf)
d.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borucin,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załacznik (pdf)
e.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janków,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
f.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanowice,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
g.    zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
h.    zmiany uchwały Nr XXVI/219/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
i.    zmiany uchwały Nr XXXI/272/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
j.    zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marszew,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
k.    zmiany uchwały Nr XXVI/220/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowiny Błotnej,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
l.    zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew,
pobierz (pdf)
pobierz załącznik (pdf)
m.    zmiany uchwały Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczanów Drugi,
pobierz uchwałę
pobierz załącznik (pdf)
n.    uchwalenia statutu Osiedla nr  2 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
o.    uchwalenia statutu Osiedla nr  3 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
p.    uchwalenia statutu Osiedla nr  4 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
q.    uchwalenia statutu Osiedla nr  5 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
r.    uchwalenia statutu Osiedla nr  8 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
s.    uchwalenia statutu Osiedla nr  9 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
t.    uchwalenia statutu sołectwa Borucin,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
u.    uchwalenia statutu sołectwa Bronów,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
v.    uchwalenia statutu sołectwa Bógwidze,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
w.    uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
x.    uchwalenia statutu sołectwa Janków,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
y.    uchwalenia statutu sołectwa Korzkwy,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)

z.    uchwalenia statutu sołectwa Pacanowice,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
aa.    uchwalenia statutu sołectwa Piekarzew,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
bb.    uchwalenia statutu sołectwa Prokopów,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
cc.    uchwalenia statutu sołectwa Suchorzew,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
dd.    uchwalenia statutu sołectwa Zawidowice,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapke(pdf)

9)    Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
10)    Interpelacje radnych.
11)    Odpowiedzi na interpelacje.
12)    Sprawy różne.
13)    Informacja w sprawie biogazowi w miejscowości Zielona Łąka.

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 października 2015 r.

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 października 2015 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z dnia 24 września 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Problematyka narkotyków i uzależnień wśród młodzieży.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru ławników do sądów powszechnych,

b. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

c. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,

d. przyjęcia i wdrożenia do realizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,

e. zmiany uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

f. zmiany uchwały nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g. ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych,

h. zmiany uchwały nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

i. zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza w mieście Pleszewie,

j. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Zawidowicach,

k. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie,

l. przekazania mienia komunalnego do zarządu sołectwu w Marszewie,

m. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2016 roku,

n. opłaty targowej,

o. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

p. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2. „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

q. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.1. „Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

r. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

s. zmiany uchwały nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew,

t. skargi Pani Urszuli Telegi.   

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.
 

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 marca 2019 r.

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 marca 2019 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 28 luty 2019 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2019 r.,
d) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024,
e)  zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
f)  zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
g) zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
h) wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,
i) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032,
j) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

6.    Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 marca 2012 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 12 00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu Nr XV/2011 z dnia 02.02.2012 r.
4)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5)    Fundusz poręczeń kredytowych jako forma wspierania przedsiębiorczości.
6)    Podjęcie uchwał w sprawie:        

a)    przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
c)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
e)    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,
f)    przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,
g)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku,
h)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
i)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
j)    uchwalenia statutu Osiedla nr 6 w Pleszewie,
k)    uchwalenia statutu Osiedla nr 1 w Pleszewie,
l)    uchwalenia statutu sołectwa Baranówek,
m)    uchwalenia statutu sołectwa Zawady,
n)    uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy,
o)    uchwalenia statutu sołectwa Rokutów,
p)    uchwalenia statutu sołectwa Sowina,
q)    uchwalenia statutu sołectwa Brzezie,
r)    uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja,
s)    uchwalenia statutu sołectwa Sowina Błotna,
t)    uchwalenia statutu sołectwa Kowalew,
u)    uchwalenia statutu sołectwa Kuczków,
v)    uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice,
w)    uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz,
x)    uchwalenia statutu sołectwa Ludwina,
y)    uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Drugi,
z)    taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7)    Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
8)    Informacja Zespołu Interwencyjnego ds. zachowania Sądu Rejonowego w Pleszewie.
9)    Interpelacje radnych.
10)    Odpowiedzi na interpelacje.
11)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2015 r.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2015 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VII/2015 z dnia 3 września 2015 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2015 r.

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w sprawie stanu jakości powietrza w Mieście i Gminie Pleszew.

7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,

b. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 - 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,

e. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,

f. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

h. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo - wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

i. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

j. przejęcia działki nr 18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości Rolnych,

k. zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2011 r.

I Porzadkek Obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2011 z dnia 29.11.2011 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja o decyzji środowiskowej dotyczącej biogazowi w miejscowości Zielona Łąka.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021,
 2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011,
 3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok ,
 5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
 6. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
 7. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012r.,
 8. taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 9. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
 10. zmiany uchwały Nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  4 listopada 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
 11. zmiany uchwały Nr XIII/139/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych ,
 12. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie,
 13. zmiany uchwały Nr XXXIX/254/2009 z dnia 27 października 2005 r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.

II.  Spotkanie świąteczno-noworoczne

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 września 2015 r.

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 września 2015 r.

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.    utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

b.    zmiany siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nr 16 i 17 w Pleszewie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 luty 2019

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 luty 2019

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z dnia 31 stycznia 2019 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Przebudowa ulicy Bogusza", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie",

b) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie",

c) zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew,

d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

6.    Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 listopada 2011 r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie, która  odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 12 00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad .
3)    Przyjęcie protokołu Nr XII/2011 z dnia 19.10. 2011 r.
4)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji .
5)    Informacja komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2011 r.
6)    Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pleszewie.
7)    Podjęcie uchwał w sprawie:        

 1. zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
 2. zmiany uchwały Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
 3. nabycia nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego do gminnego zasobu nieruchomości ,
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021

  - pobierz tekst projektu uchwały oraz uzasadnienie
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2

 5. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 r. ,
 6. zmiany uchwały Nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ,
 7. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie w rejonie ulicy Prokopowskiej ,
 8. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew ,
 9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ,  
 10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ,
 11. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2,

 12. zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych ,
 13. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ,
 14. nadania nazwy ronda w Pleszewie ,
 15. ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew ,
 16. kodeksu etyki radnego Rady Miejskiej .

8)    Interpelacje radnych.
9)    Odpowiedzi na interpelacje.
10)    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej przed XIII sesją w dniu 29 listopada 2011r.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2018 r.

5.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6.    Funkcjonowanie Straży Miejskiej w kontekście przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew (prezentacja).

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności",

b)    zmiany uchwały Nr  XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,

c)    zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

d)    przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w Pleszewie",

e)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,

f)    dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie,

g)    zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

h)  przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

i)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kowalewie.


8.    Wybory do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Pleszew.

9.    Sprawy różne.

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2011 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr X/2011 z dnia 14. 9. 2011 r. i  Nr XI/2011 z dnia 21. 9. 2011 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2011 r.
 6. Informacja o stanie oświaty.
 7. Wspieranie przedsiębiorczości i polityka proinwestycyjna Miasta i Gminy Pleszew.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenie statutu sołectwa Zielona Łąka,
 2. uchwalenie statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie,
 3. wyboru ławników do sądów powszechnych,
 4. zmiany uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych,
 5. „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
 6. udzielenia   bonifikaty   od   ceny   sprzedaży   nieruchomości  przyległej  na   cele mieszkaniowe
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.
Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z dnia 14 maja 2015r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Wręczenie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 r. - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2032,
 4. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2014 r.,
 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2014 r.,
 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r.,
 8. zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 9. wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
 10. przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji,
 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
 13. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie lub roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.w Lenartowicach,
 14. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 15. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w związku z planowanym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnopolskim,
 16. zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy rózne.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 grudnia 2018 r

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 grudnia 2018 r

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

b) zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018,

c) ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023",

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

f) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych,

g) zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,

h) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

i) ustalenie przedmiotu działania komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

j) zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

k) zmiany Uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

l) uchylenia uchwały nr XXXVI/418/2018 Radny Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie,    Załącznik

m) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,

o) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

p) budżetu na rok 2019,

q) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

8. Sprawy różne.

 

 

 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 grudnia 2018 r

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 grudnia 2018 r

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oraz protokołu Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

b) upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie administracji publicznej,

c) zmiany uchwały Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo - wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

e) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1316/1 położonej w Pleszewie.  Mapka - format pdf

6. Informacja na temat gospodarki odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

7. Sprawy różne.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 czerwca 2011 r.

 

W porządku obrad przewiduję:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VII/2011 z dnia 19 maja 2011 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew

b) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

- załącznik Nr 6

- uzasadnienie

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew

- załącznik Nr 1

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021

- załącznik Nr 1

- załącznik Nr 2

- uzasadnienie

e) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 r. (+ zał. Nr 1)

- załącznik Nr 2

- załącznik Nr 3

- załącznik Nr 4

- załącznik Nr 5

- załącznik Nr 6

- załącznik Nr 7

- załącznik Nr 8

- załącznik Nr 9

- uzasadnienie 

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

h) zmiany uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

i) zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie i sposobu ich pobierania

j) zmiany uchwały nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

k) powołania Komisji Etyki Rady Miejskiej w Pleszewie

l) zmiany uchwały Nr III/25/2010  Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

m) zmiany „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

n) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „JUNIOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

o) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury
w Pleszewie za 2010 r.

p) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego
w Pleszewie za 2010 r.

q) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2010 r.

r) zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej  
w Pleszewie.


8. Informacja w sprawie targowiska.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.


Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 maja 2015 r.

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 maja 2015 r.  

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszewpodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2015-2023 ,

6. Wybory członków Pleszewskiej Rady Seniorów – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Pleszewskiej Rady Seniorów,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta - 1 etap,

b. wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" działek położonych w Pleszewie o nr 2243/2 i 2247/2,

c. wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania na Terenia Miasta Pleszewa”,

d. zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujących ulic położonych na terenie miasta Pleszewa: ulica Daszyńskiego, ulica Plac Powstańców Wlkp., ulica Tyniec, ulica Kraszewskiego, ulica Marszewska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z drogą krajową nr 12,

e. przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2017,

f. zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

g. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

h. ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

i. zmiany statutu Osiedla nr 8,

j. uchwalenia statutu Osiedla nr 10,

k. wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej  Pleszewie.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 maja 2010r.

W porządku obrad przewiduję:

1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr VI/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.

4.

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.

Informacja o zebraniach wiejskich oraz osiedlowych.

6.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a.

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

 

b.

dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew udzielanych na podstawie art. 80 ust. 2a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty,

 

c.

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

 

d.

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościele p.w. Św.Floriana w Pleszewie,

 

e.

ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,

 

f.

nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie,

 

g.

nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie,

 

h.

nadania nazwy ulicy w Pleszewie,

 

i.

zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresiewykonania„ Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)" wyraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

 

j.

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Lubomierzu,

 

k.

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie przy ul. Poznańskiej,

 

1.

zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnego przygotowania „Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU)" wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej,

 

m.

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

 

 

n.

zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

 

o.

regulaminu utrzymania porządku i czystości.

7.

Interpelacje radnych.

8.

Odpowiedzi na interpelacje.

9.

Sprawy różne.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 marca 2015 r.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 marca 2015 r. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr III/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,

c. zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

d. zmiany uchwały nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

e. zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

f. zmiany uchwały nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

g. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

h. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku,

i. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pleszewie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j. zmiany uchwały Nr X/57/90 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 grudnia 1990 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na osiedla i sołectwa,

k. zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Prokopów.

6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27-01-2011r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2010 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011,
  2. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021,
  3. zmiany „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
  5. wyrażenia opinii o zmianie granic miasta Pleszewa polegającej na włączeniu do miasta Pleszewa części obrębu Nowa Wieś,
  6. podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółki z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,
  7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2015,
  8. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  9. zasad korzystania z gablot reklamowych wiat autobusowych,
  10. uchylenia uchwały Nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 2646 położnej przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,
  11. zmiany Uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 7. Rozpatrzenie skargi Pana Macieja Hajdasza.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Sprawy różne.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 maja 2024 r.

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 lutego 2015 r.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 lutego 2015 r. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2014 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

b. Regulaminu targowiska miejskiego,

c. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew,

d. zmiany uchwały Nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

e. przeprowadzenia konsultacji społecznych,

f. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

g. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,

h. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

i. planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi,

j. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew

k. zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

l. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

m. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Brzeziu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

7. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie drogi ekspresowej nr S 11.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2010r.

I. Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2010r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. II. Spotkanie świąteczno – noworoczne

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 grudnia 2014 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII/2014 i Nr I/2014.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

f) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleszew,

g) zabezpieczenia środków w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na pokrycie opłaty za dostępność na rzecz partnera prywatnego w ramach realizacji w formule partnerstwa publiczno – prawnego projektu pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie,

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,

j) budżetu na rok 2015.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

8. Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II. Spotkanie świąteczno – noworoczne