Sesje VII Kadencji

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 8 listopada 2018 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2018 z dnia 27 września 2018 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.    zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
  b.    zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018,
  c.    zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  d.    zmiany uchwały nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  e.    zmiany uchwały nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  f.    zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  g.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,
  h.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Sprawy różne

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz protokołu Nr XXXV/2018 z dnia 6 września 2018 r.
 4.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2018 r.
 5.  Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6.  Informacja WKU w Kaliszu na temat ochotniczych form służby wojskowej.
 7.  Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2018 roku.
 8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.    określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
  b.    zmiany uchwały nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  c.    zmiany uchwały nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  d.    zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
  e.    zmiany uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  f.    przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Opracowanie projektu oferty  przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim",
  g.    zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  h.    Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  i.    Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  j.    zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  k.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,
  l.    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
  m.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie,
  n.    aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Pleszew,
  o.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032, (zalącznik 1 ; zalącznik 2)
  p.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Sprawy różne.

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 września 2018 r.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 września 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

b) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy",

c) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty",

d) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew",

e) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Ławka Niepodległości dla samorządów",

f) zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

4) Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2018 r. 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr XXXII/2018 z dnia 17 maja 2018 r. i XXXIII/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r..
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany uchwały Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
  b. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
  c. opłaty targowej,
  d. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  e. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
  f. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 3029/15 położonej w Pleszewie,
  g. zmiany uchwały Nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  h. zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  i. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
  j. utworzenia spółki "Eko Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie",
  k. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Pleszew lub jej jednostkom organizacyjnym,
  l. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,
  m. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2017 - podjęcie uchwały.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10.  Sprawy różne.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 czerwca 2018 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 czerwca 2018 r..

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 -  2032.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 maja 2018 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 maja 2018 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2018 z dnia 22 i 23 marca 2018 r. oraz Nr XXXI/2018 z dnia12 kwietnia 2018 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Organizacja ruchu drogowego na terenie Miasta Pleszew.
 6. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  b. nadania nazwy ulicy w Pleszewie,
  c. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami  dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2021,
  d. zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Gmina z inicjatywą" szansą na rozwój społeczności lokalnej - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  e. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie  projektu pn. "Pleszew - miasto otwarte na zieleń" oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia,
  f. zmiany Uchwały Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  g. powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  h. sprostowania błędu pisarskiego,
  i. przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie",
  j. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 ? 2032,
  k. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10.  Sprawy różne.

Załącznik do punktu 7 c

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew,

b. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,

c. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

d. nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Suchorzew,

e. nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Tomaszew,

f. nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Zielona Łąka,

g. nadania nazwy ulicy w Tomaszewie,

h. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i. zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy,

j. dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,

k. zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

l. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 ? 2018,

m. zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

n. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 ? 2032,

o. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Sprawy różne.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 marca 2018 r.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 marca 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. i XXIX/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2017 r.

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6. 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

b. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,

c. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2 "Aktywna integracja - projekty konkursowe" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

d. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku,

e. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

g. przekazania darowizny rzeczowej dla Policji,

h. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032, Pobierz załącznik

i. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

j. podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

k. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

l. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie",

m. odwołania ławnika,

n. odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,

o. powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 lutego 2018 r.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 2 lutego 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032. załącznik nr 2

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

c. zmiany uchwały nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

d. zmiany uchwały nr XXVII/307/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko.

4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2017 r.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVI/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a. zmiany uchwały nr XIII/142/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

  b. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

  c. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

  d. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

  e. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018,

  f. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

  g. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2020,

  h. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

  i. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Wykaz przedsięwzięć do WPF

  j. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

  k. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

  l. nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew",

  m. budżetu na rok 2018,

  n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 listopada 2017 r.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 listopada 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVI/2017 z dnia 19 października 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Organizacja transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego.

6. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko",

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,

c. określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,

d. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032,

f. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

g. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie,

h. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie,

i. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie,

j. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach,

k. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim,

l. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Kowalewie,

m. zmiany uchwały Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach,

n. zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

o. sprostowania błędu pisarskiego.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2017 r.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały Nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 września 2017 r.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 września 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. i Nr XXIV/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2017 r.

6. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania publicznego gminie Jarocin. Porozumienie.

7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2017 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

b. zmiany uchwały nr XXII/264/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice",

c. zmiany uchwały nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie",

d. określenia zasad udzielania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Załącznik 1 Załącznik 2

f. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

g. zmiany nazwy części ulicy Piaski w Pleszewie,

h. nadania nazw ulicom w Tomaszewie,

i. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja,

j. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zawidowice,

k. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

l. zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kuczkowie,

m. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

n. wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,

o. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

p. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

q. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

r. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie  Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lipca 2017 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lipca 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 - 2023,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 - 2032, Wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2017 r.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o uboju gospodarczym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 ? 2032,  Załącznik 2 - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku,

e. zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f. zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa,

g. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

h. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,

i. wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2016 r. - podjęcie uchwały.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2017 r.

 

 

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich po przekształceniu.

6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o uboju gospodarczym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice?,

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. ?Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo ? rowerowe. Etap II?,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew,

e. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ulicach Wschodnia, Polna i Śmieja Młyn,

f. dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,

g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/53/95 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa,

h. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

 

 

 

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2017 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2017 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XX/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Gospodarka odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

6. Informacja spółek wodnych o swojej działalności.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,

Załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,

c. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej” oraz " Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie".

d. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

e. nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie,

f. nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew,

g. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2062/5, 2062/6, 2062/7, 2062/9 położonych w Pleszewie,

h. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

i. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

j. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku,

k. zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

l. zmiany uchwały Nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

m. zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 lutego 2017 r.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu23 lutego 2017 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2016 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Zmiany w systemie oświaty.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
 3. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły,
 4. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,
 5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja,
 6. zmiany uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,
  załacznik do wpf
 8. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017,
 9. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
 10. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 11. zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie,
 13. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

b. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018,

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,

g. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie,

h. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,

i. określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,

j. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

k. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

załącznik - mapa strefy płatnego parkowania- format pdf

l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,

m. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032,

o. budżetu na rok 2017.

6. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

7. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 listopada 2016 r.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 listopada 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2016 z dnia 14 września 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadanie pn. „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo – rowerowe” Etap I (na odc. od kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela do ulicy Fabrycznej po lewej stronie),

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,     Pobierz załącznik - format pdf

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

d. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

e. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

g. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

h. nadania nazwy drodze wewnętrznej,

i. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

j. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018,

k. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa,

m. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,

n. określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

p. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

q. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

r. zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

s. zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

t. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

u. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

v. przyjęcia projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

w. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego znak: KN-I.4131.1.206.2016.2 z dnia 20.06.2016 r. orzekające nieważność uchwały Nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew,

x. zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. nr 16/885/2016 stwierdzającą nieważność w części uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.
 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2016 r.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 września 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Nr XVI z dnia 25 lipca 2016 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2016 r.
6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zakupu doposażenia ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z.o. o. w Pleszewie,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,Objaśnienia do WPF
c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
d. zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
e. ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych   i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
f. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
g. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
h. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
i. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap II”,
j. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy różne.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 lipca 2016 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 lipca 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

b. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 czerwca 2016 r.

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu  30 czerwca 2016 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2016 z dnia 12 maja 2016 r. i Nr XIV/2016 r. z dnia 18 maja 2016 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Zaopatrzenie w wodę Gminy Pleszew.
 6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Marszew”,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
 3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
  Załącznik Nr 4
 4. zmiana budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
 5. zmiany uchwały nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,
 6. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 7. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 8. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
 10. przekazania sołectwu Nowa Wieś mienia komunalnego do zarządu,
 11. przekazania sołectwu Korzkwy mienia komunalnego do zarządu,
 12. przekazania sołectwu Suchorzew mienia komunalnego do zarządu.
 13. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
 14. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 2.   Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2015 r. – podjęcie uchwały.
 3.   Interpelacje radnych.
 4.   Odpowiedzi na interpelacje.
 5.   Sprawy różne.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 maja 2016 r.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 maja 2016 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032.

 

4.      4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 maja 2016 r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 maja 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji .

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. nadania prof. dr. hab. Bronisławowi Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pleszew,

b. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

c. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020,

e. zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzania zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa,

f. statutów Osiedli,

g. zmiany uchwały Nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

h. zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

i. zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

j. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

k. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew,

m. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne.

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 marca 2016 r.

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 marca 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy Pleszew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

b. likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie,

c. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

e. zmiana uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

f. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku,

g. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

h. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

i. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,

j. zmiany uchwały Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

k. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

l. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,

m. wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

n. zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,

o. przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

p. przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

q. przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

r. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalew, Pobierz załącznik

s. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew, Pobierz załącznik

t. zmianyuchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew, Pobierz załącznik

u. skargi Zbigniewa Mikołajczyka.

7. Program „Pudełko życia w Mieście i Gminie Pleszew”.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 stycznia 2016 r.

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 stycznia 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2015 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie,

b. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie,

c. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa,

f. likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej,

g. likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej,

h. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych ,

i. skargi Stanisława Martyny i Jolanty Walkowiak – Martyny.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne.

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2015 r.

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu  17 grudnia 2015 r.
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z dnia 29 października 2015 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,
 3. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
 4. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
 5. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
 6. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 7. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
 8. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 9. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
 10. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
 11. budżetu na rok 2016,
 12. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej,
 13. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej,
 14. rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej,
 15. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2,
 16. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Powiatem Pleszewskim,
 17. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych,
 18. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
 19. zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego,
 20. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 21. zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.

 1. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
 2. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje./li>
 5. Sprawy różne.

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 października 2015 r.

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 października 2015 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z dnia 24 września 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Problematyka narkotyków i uzależnień wśród młodzieży.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru ławników do sądów powszechnych,

b. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

c. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,

d. przyjęcia i wdrożenia do realizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,

e. zmiany uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

f. zmiany uchwały nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g. ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych,

h. zmiany uchwały nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

i. zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza w mieście Pleszewie,

j. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Zawidowicach,

k. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie,

l. przekazania mienia komunalnego do zarządu sołectwu w Marszewie,

m. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2016 roku,

n. opłaty targowej,

o. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

p. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2. „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

q. przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.1. „Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

r. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

s. zmiany uchwały nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew,

t. skargi Pani Urszuli Telegi.   

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.
 

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2015 r.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2015 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VII/2015 z dnia 3 września 2015 r.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2015 r.

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w sprawie stanu jakości powietrza w Mieście i Gminie Pleszew.

7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,

b. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 - 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,

e. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,

f. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

h. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo - wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

i. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

j. przejęcia działki nr 18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości Rolnych,

k. zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 września 2015 r.

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 września 2015 r.

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.    utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

b.    zmiany siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nr 16 i 17 w Pleszewie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z dnia 14 maja 2015r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Wręczenie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 r. - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2032,
 4. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2014 r.,
 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2014 r.,
 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r.,
 8. zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 9. wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
 10. przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji,
 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
 13. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie lub roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.w Lenartowicach,
 14. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 15. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w związku z planowanym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnopolskim,
 16. zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy rózne.

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 maja 2015 r.

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 maja 2015 r.  

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszewpodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2015-2023 ,

6. Wybory członków Pleszewskiej Rady Seniorów – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Pleszewskiej Rady Seniorów,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta - 1 etap,

b. wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" działek położonych w Pleszewie o nr 2243/2 i 2247/2,

c. wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania na Terenia Miasta Pleszewa”,

d. zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujących ulic położonych na terenie miasta Pleszewa: ulica Daszyńskiego, ulica Plac Powstańców Wlkp., ulica Tyniec, ulica Kraszewskiego, ulica Marszewska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z drogą krajową nr 12,

e. przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2017,

f. zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

g. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

h. ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

i. zmiany statutu Osiedla nr 8,

j. uchwalenia statutu Osiedla nr 10,

k. wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 marca 2015 r.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 marca 2015 r. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr III/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,

c. zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

d. zmiany uchwały nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

e. zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

f. zmiany uchwały nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

g. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

h. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku,

i. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pleszewie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j. zmiany uchwały Nr X/57/90 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 grudnia 1990 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na osiedla i sołectwa,

k. zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Prokopów.

6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 lutego 2015 r.

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 lutego 2015 r. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2014 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

b. Regulaminu targowiska miejskiego,

c. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew,

d. zmiany uchwały Nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

e. przeprowadzenia konsultacji społecznych,

f. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

g. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,

h. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

i. planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi,

j. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew

k. zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

l. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

m. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Brzeziu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

7. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie drogi ekspresowej nr S 11.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 grudnia 2014 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII/2014 i Nr I/2014.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,

f) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleszew,

g) zabezpieczenia środków w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na pokrycie opłaty za dostępność na rzecz partnera prywatnego w ramach realizacji w formule partnerstwa publiczno – prawnego projektu pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie,

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032,

j) budżetu na rok 2015.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

8. Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II. Spotkanie świąteczno – noworoczne