Sesje VIII Kadencji

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 września 2021 r.

 Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 września 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały i wręczenie odznaczenia oraz tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew".
 4. Przyjęcie protokołów Nr XXXI/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., Nr XXXII/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., XXXIII/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2021 r.
 7. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2021 roku.
 8. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo-rowerowe Etap IV",
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezie",
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice",
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg - pieszo rowerowy)",
  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w miejscowości Suchorzew",
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie",
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezie Etap II",
  i) zmiany uchwały XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  j) przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew i przekazania go do organu regulacyjnego,
  k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew - etap I,
  l) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Pleszewie,
  m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
  n) objęcia udziałów w spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie,
  o) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  p) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
  q) określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  r) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  s) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  t) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 10. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 11. Sprawy różne.

Terminarz spotkań komisji

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 sierpnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Pleszewie, 
  b) przyjęcia regulaminu korzystania z Ekologicznego Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 
  c) określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Porządkowego nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 r.w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 lipca 2021 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 lipca 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2021 r.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020:
  a) przedstawienie raportu
  b) debata,
  c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020,
  b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
  c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewieo udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok,
  d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie,
  b) zmiany uchwały nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.,
  c)  wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew DK11",
  d) wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew",
  e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
  f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2021/2022,
  g) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  h) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  i) zmiany uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
  j) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,
  k) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
  l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,
  m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie,
  n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie,
  o) zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie,
  p) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  q) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
  r)  pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski),
  s) zmiany uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew,
  t) zmiany uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  u) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w latach 2021 - 2022,
  v) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  w) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 - 2023,
  x) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  y) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 9. Sprawy różne.

Terminarz spotkań komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej,
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,
  c) nadania nazw drogom wewnętrznym,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032,
  e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.
 6. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 marca 2021 r.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 marca 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. i XXVIII/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew".
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2020 r.
 7. Stan bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Pleszew.
  a.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie.
  b.      Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
  c.       Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Pleszewie.
 8. Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Pleszew.
 9. Stan przygotowań do uruchomienia komunikacji publicznej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2030,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2023,
  c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2025,
  d) ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew,
  e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  f) zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew, załącznik
  g) zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
  h) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew,
  i) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
  j) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  k) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
  l) w sprawie złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu,
  m) rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia przez jego adresatów konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią koronawirusa,
  n) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37,
  o) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19,
  p) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku,
  r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  s) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
  t) zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Sprawy różne.

Terminarz spotkań komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 luty 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 4 lutego 2021 r. o godz. 12:00 i zarządzam odbycie tej sesji i podejmowanie uchwał w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 luty 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
  e) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
 4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2020 r.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 17 grudnia 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Organizacja transportu publicznego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  c) zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew
  d) zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew
  e) zmiany uchwały nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie
  f) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  g) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
  h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  i) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  j) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości
  k) rozpoznanie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
  l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032,
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020
  n) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032
  o) budżetu na rok 2021
 1. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2021
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
 4. Opinia Rady Miejskiej w sprawie kierunków zagospodarowania terenów Gminy Pleszew  związanych z instalacją fotowoltaiki wielkopowierzchniowej
 5. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 listopada 2020 r.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 listopada 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z dnia 15 października 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Założenia polityki senioralnej Miasta i Gminy Pleszew.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania nazwy rondu w Pleszewie,
  b) nadania nazw drogom w Pleszewie,,
  c) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
  d) przyjęcia Strategii elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036
  e) zmiany uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2024
  f) zmiana uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew
  g) zmiana uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew"
  i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  j) zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
  k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032
  l) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
 1. Informacja o prowadzonych postępowaniach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionych postępowań:
  a) ferma drobiu w miejscowości Marszew,
  b) ferma drobiu w miejscowości Baranówek,
  c) budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji w miejscowości Ludwina.
 2. Sprawy różne

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 października 2020 r.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 października 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dnia 24 września 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
  d) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymii podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  e) Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,
  f) wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  g) likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
  i)  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
 1. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2020 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., Nr XXI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. i Nr XXIII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2020 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
  b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie,
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew,
  f)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
  g) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
  h) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
  i)  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2035,
  j)  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  k) nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  l)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
 1. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
 2. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Wschodniej i Polnej,
b) zmiany uchwały nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
c) zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032;
e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie stanowiska w sprawie zobligowania Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do podjęcia działań w celu przystąpienia do przeprowadzenia analizy celowości sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew dla miejscowości Kowalew, Baranówek, Nowa Wieś lub innych.
4. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
b)   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
c)   ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
d)   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
e)   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
f)    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)   ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
h)    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
i)   wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
j)    opłaty targowej,
k)    przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie",
l)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
m) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
n) odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,
o) powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.
5.    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019, sprawozdanie
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok, opinia
d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok,
e) dyskusja,
f)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019.
8. Zaopatrzenie w wodę gminy Pleszew.
9. Informacja o gospodarce odpadami.
10. Informacja o postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w miejscowości Baranówek".
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  27 września 2018 r. w sprawie: Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
c) zmiany uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
f) ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew,
g) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., załącznik
h) przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+",
i) zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2020/2021.
12.    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19,

b)    odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19,

c)    ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

d)    przyjęcia i realizacji programu karta "Senior PPL 60+",

e)    zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

f)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,

g)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

h)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/10 położonej w miejscowości Taczanów Drugi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

i)    wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

j)    Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku,

k)    udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów,

l)    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

6.    Sprawy różne.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 luty 2020 r.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lutego 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVII/2020 z 20 stycznia 2020 r.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2019 r.
5.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6.    Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Miasta i Gminy Pleszew.
7.    Podsumowanie działań ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
8.    Informacja na temat planów Rządu RP dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego.
9.    Regionalne Centrum Seniora.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2023",
b) zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
c) zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020,
d) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie,
f) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023,
g) dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
i) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
11.    Sprawy różne.

Terminarz komisji

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290, 2291/2 położonych w Pleszewie,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

4. Zakończenie obrad.

Terminarz komisji

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

CZ I.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032, załącznik,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
g) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Sprawy różne
7. Zakończenie obrad.

CZ II.

Spotkanie świąteczno - noworoczne.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
g) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
h) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
i) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
k) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
l) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
m) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020,
n) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2020.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
8. Sprawy różne.


Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032  zał1 , zał.2  objasnienie
  b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Finanse gmin w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych i perspektyw makroekonomicznych Polski.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  c) programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  d) zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  e) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie,
  f) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie,
  g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
  h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie,
  i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim,
  j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) zmiany uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  l) zmiany uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie,  zał 1
  n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  o) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew,
  p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  r) zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032;
  s) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 6. Sprawy różne

Terminarz komisji

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września 2019 r.

Porządek obrad XIi sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września  2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. i Nr XI/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2019 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi.
 7. Informacja o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.
 8. Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 9. Informacja o oświacie.
 10. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew
  c)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,
  d)  wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  e)  zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty
  f)  nadania nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie,
  g) nadania nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące,
  h) zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  j) regulaminu korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie,
  l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 2020,
  m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXX/344/2018)
  n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXVIII/228/2009)
  o) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXXVI/417/2018)
  p) wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  r) powołania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  s) utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  t) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2035",
  u) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
  w) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
  y) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 12. Sprawy różne

Terminarz komisji

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach,
  b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie",
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,  zalącznik 1, załącznik 2
  d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
  e) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych działek nr 2445/17 i 2445/19 położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej
  b)  w sprawie: przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew i perspektywy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)       powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,
  b)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy  jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  c)       określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  d)      określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  e)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,     zal1.
  f)       wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  g)      zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  i)        zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
  j)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,      zal1
  k)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

 7. Sprawy różne.

Terminarz komisji

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 maja 2019 r.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2019

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i Nr VII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Centrum Usług Wspólnych - koncepcja funkcjonowania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

c) zmiany uchwały nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Rodzina PPL 3+",

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e) emiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f) przejęcia działki nr 18/55 położonej w Bronowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

g) zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie,

h) zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

j) przeprowadzenia konsultacji społecznych,

k) zmiany Statutu Pleszewskiej Rady Seniorów,

l) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnień do stanowienia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie,

m) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

n) zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,     zał1,    zał.2

p) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) procedura rozpatrzenia sprawozdania,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018.
10. Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej,

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

 

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 marca 2019 r.

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 marca 2019 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 28 luty 2019 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2019 r.,
d) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024,
e)  zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
f)  zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
g) zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
h) wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,
i) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032,
j) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

6.    Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 luty 2019

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 luty 2019

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z dnia 31 stycznia 2019 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Przebudowa ulicy Bogusza", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie",

b) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie",

c) zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew,

d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

6.    Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2018 r.

5.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6.    Funkcjonowanie Straży Miejskiej w kontekście przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew (prezentacja).

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności",

b)    zmiany uchwały Nr  XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,

c)    zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

d)    przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w Pleszewie",

e)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,

f)    dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie,

g)    zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

h)  przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

i)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kowalewie.


8.    Wybory do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Pleszew.

9.    Sprawy różne.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 grudnia 2018 r

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 grudnia 2018 r

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

b) zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018,

c) ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023",

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

f) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych,

g) zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,

h) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

i) ustalenie przedmiotu działania komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

j) zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

k) zmiany Uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

l) uchylenia uchwały nr XXXVI/418/2018 Radny Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie,    Załącznik

m) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,

o) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

p) budżetu na rok 2019,

q) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

8. Sprawy różne.

 

 

 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 grudnia 2018 r

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 grudnia 2018 r

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oraz protokołu Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

b) upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie administracji publicznej,

c) zmiany uchwały Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo - wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

e) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1316/1 położonej w Pleszewie.  Mapka - format pdf

6. Informacja na temat gospodarki odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

7. Sprawy różne.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej  Pleszewie.