VI kadencja

Uchwała nr XXXI/388/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/388/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Miasta i Gminy Pleszew w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020.
 

Uchwała nr XXXI/389/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/389/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020.
 

Uchwała nr XXXI/387/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/387/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego.

Uchwała nr XXXI/386/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/386/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego.

Uchwała nr XXXI/385/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/385/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego.

Uchwała nr XXXI/384/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/384/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego.

Uchwała nr XXXI/383/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/383/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego.

Uchwała nr XXXI/382/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/382/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiedzy Miastem i Gminą Pleszw a Skarbem Państwa

Uchwała nr XXXI/380/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/380/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2017.

Uchwała nr XXXI/379/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/379/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.

Uchwała nr XXXI/378/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/378/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mijescowego planu zagospodarowania przesztrzennego

Uchwała nr XXXI/377/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/377/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: uchwalenia statutu Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała nr XXX/376/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/376/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XXX/374/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/374/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/255/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XXX/373/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/373/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowaniem pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.
 

Uchwała nr XXX/372/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/372/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.
 

Uchwała nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 

Uchwała nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018.