Informacje podstawowe

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta i Gminy Pleszew i działa na podstawie:

 

 • Uchwały Nr XXXII/179/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997r. w sprawie realizacji społecznego budownictwa czynszowego,
 • Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255, tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030 tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 tj. ze zmianami).
 • oraz postanowień Aktu założycielskiego Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

STATUS PRAWNY

 

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Zarejestrowana: Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000117258
Siedziba: Miasto Pleszew
Adres: ul. Malinie 6/25
Obszar działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: 617 – 18 – 59 – 287
REGON: 250909975

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.010.500,00 złotych i dzieli się na 2.021 udziałów, które w 100% objęło Miasto i Gmina Pleszew.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA Organy Spółki i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

Rada Nadzorca

 • Andrzej Walkowiak - Przewodniczący Rady
 • Robert Mikołajczak - Sekretarz Rady
 • Sławomir Chrzanowski - Członek Rady

Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością Spółki.

Zarząd Spółki

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów oraz ją reprezentuje. 

Alicja Błaszczyk - Prezes Zarządu

Krystyna Biadała - Prokurent