Informacje podstawowe

Informujemy, że od 7 października 2019 r. Pleszewskie TBS Sp. z o.o. będzie otwarte w następujących godzinach:

poniedziałek 8:30 - 16:30
pozostałe dni 7:00 - 15:00

 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta i Gminy Pleszew i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255, tj.),
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 tj.),
 • przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 tj.),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 tj.),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 tj.),
 • oraz postanowień Aktu założycielskiego Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

STATUS PRAWNY

 

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Zarejestrowana: Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000117258
Siedziba: Miasto Pleszew
Adres: ul. Malinie 6/25
Obszar działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: 617-18-59-287
REGON: 250909975

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.301.000,00 złotych i dzieli się na 8602 udziałów, które w 100% objęło Miasto i Gmina Pleszew.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA Organy Spółki i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

 

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

 

Rada Nadzorca

 • Sławomir Chrzanowski - Przewodniczący Rady
 • Jerzy Babiak - z-ca Przewodniczącego Rady
 • Szymon Gulczyński - Sekretarz Rady
 • Jarosław Pietrzak - Członek Rady

Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością Spółki.

 

Zarząd Spółki

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów oraz ją reprezentuje. 

Artur Stańczyk - Prezes Zarządu