Informacje i regulaminy

Podstawowe informacje dotyczące urzędu

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 608-00-74-221
REGON: 250855297

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 617-00-07-613
REGON: 000524602

 

Dane teleadresowe

1. Biuro Obsługi Interesanta +48 62 7428 300 pokój nr. 001
2. Sprawy Stanu Cywilnego +48 62 7428 332 pokój nr. 008
3. Wydział Finansowy +48 62 7428 322 pokój nr. 207
4. Referat Podatków i Opłat Lokalnych +48 62 7428 327 pokój nr. 006
5. Referat Windykacji +48 62 7428 329 pokój nr. 005
6. Sekretariat Burmistrza +48 62 7428 310 pokój nr. 103
7. Wydział Organizacyjny +48 62 7428 306 pokój nr. 107
8. Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa +48 62 7428 346 pokój nr. 118
9.

Wydział Gospodarki Komunalnej

+48 62 7428 343 pokój nr. 111
10. Wydział Rozwoju i Analiz +48 62 7428 341 pokój nr. 110
11. Wydział Prawny +48 62 7428 335 pokój nr. 116
12. Ewidencja ludności +48 62 7428 317 pokój nr. 002
13. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej +48 62 7428 337 pokój nr. 201
14. Referat Zamówień Publicznych +48 62 7428 316 pokój nr. 207
15. Biuro Rady Miejskiej +48 62 7428 307 pokój nr. 204
16. Wydział Architektury i Urbanistyki +48 62 7428 352 pokój nr. 304
17. Wydział Inwestycyjny +48 62 7428 350 pokój nr. 301
18. Wydział Edukacji +48 62 7428 311 pokój nr. 212

 

Burzmistrz oraz osoby sprawujące funkcje

Arkadiusz Ptak Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Izabela Świątek II Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Janina Ciupa Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 

Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Paulina Kwaśniewska Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Jarosław Krawczyk Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki
Anna Bandosz Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Grzegorz Spychaj Kierownik Wydziału Prawnego
Roman Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Andrzej Liskowski Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz
Przemysław Marciniak Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
Małgorzata Klak Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Ilona Błaszczyk Kierownik Wydziału Edukacji
Hanna Nawrot Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
Jan Lisiecki p.o. Komendanta Straży Miejskiej
Katarzyna Matusiak-Marecka Kierownik Wydziału Finansowego
Violetta Skrzypczak Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Damian Szwedziak Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Anna Wojtaszek Kierownik Referatu Windykacji
Angelika Sołtysiak Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Zbigniew Duszczak Kierownik Strefy Płatnego Parkowania

 

Kierownicy, dyrektorzy oraz prezesi jednostek organizacyjnych i spółek Miasta i Gminy

Elżbieta Mielcarek Dyrektor Biblioteki Publicznej
Adam Staszak Dyrektor Muzeum Regionalnego
Mariusz Szymczak Dyrektor Domu Kultury
Bartosz Oleksy Prezes Sport Pleszew Sp z o.o.
Agnieszka Kusiak Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Knappe Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Alicja Błaszczyk Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Numery rachunków bankowych

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

1. Opłata skarbowa

2. Mandaty karne Straży Miejskiej

3. Opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów
- dzierżawy gruntów i pomieszczeń
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- sprzedaży mienia
- opłaty planistycznej
- zajęcia pasa drogowego
- koncesji
- opłaty targowej
- udostępnienia danych

4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL40 8407 0003 0007 1000 2000 0413


08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

Osoby fizyczne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)


66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

Osoby prawne - podatki:

- od nieruchomości
- rolny
- leśny

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

Osoby fizyczne i prawne - podatek od środków transportowych

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

Opłaty związane ze strefą płatnego parkowania - abonamenty, mandaty itp.

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

- udział w dochodach od osób prawnych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje

Obowiązek informacyjny

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pleszew z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 83 00.
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 742 83 00 lub pod adresem e-mail: sekretariat@pleszew.pl
 3. Do zakresu działania Urzędu Miasta i Gminy należy wykonywanie określonych ustawami:
 • zadań związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty;
 • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 944). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane  z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej - ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest Gmina Pleszew;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Urząd Miasta i Gminy przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

Polityka Prywatności na stronie bip.pleszew.pl

 

 

 

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem bip.pleszew.pl, której administratorem jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew  (zwany dalej "UMiG").

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. UMiG nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

2. Zasady ochrony danych osobowych

UMiG jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez UMiG. UMiG dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Każda osoba przekazująca UMiG dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. UMiG wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

a) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu pracownika UMiG w związku z usługami UMiG.

b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w UMiG.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym UMiG może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

 

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1. UMiG zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. UMiG dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe UMiG zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronach internetowych UMiG znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach UMiG - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. UMiG nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
  • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez UMiG - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu UMiG. Pozwalają one stronie "zapamiętać" kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony UMiG. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w "Polityce plików cookies"

 

6. Prawa użytkownika

6.1. UMiG respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach UMiG jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. UMiG zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że, osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. UMiG informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych ("prawa do bycia zapomnianym") w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

UMiG oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów UMiG.

 

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności UMiG mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej UMiG. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 24 oraz 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 poz. 922 j.t. ze zm.) Urząd Miasta i Gminy informuje:

1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy.

2. Urząd Miasta i Gminy Pleszew przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • art. 23 ust 1 pkt. 2 mówiącego, że ?przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa"
 • art. 23 ust 1 pkt 4 mówiącego, że ?przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego"
 • art. 23 ust.1 pkt. 3 mówiącego, że ?przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, jest to konieczne do realizacji umowy,gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą"
 • art. 23 ust.1 pkt. 1 mówiącego, że ?Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę",

3. Zgodnie z art. 32 ust1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; - uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; - uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust.2;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są nie niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.

4. Zgodnie z art. 32ust 5. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

5. Wykaz przetwarzanych zbiorów danych znajduje się na stronach GIODO https://egiodo.giodo.gov.pl/personal_data_register.dhtml

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych - pobierz tekst dokumentu (format pdf)

Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Schemat organizacyjny - format pdf

Zarządzenie Nr 1/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

 


Lista wiadomości