Protokóły kontroli

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/4/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/4/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2023 roku o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej w dnich 22.08.2022 -26.08.2022, 29.08.2022, 06.09.2022 - 07.09.2022; 09.09.2022; 14.09.2022 r.

Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie: 1.06.2022 oraz w dniach: 4-8.07 i 12-15.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew

Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie: 1.06.2022 oraz w dniach: 4-8.07 i 12-15.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie projektu pn. "Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców" (konkurs: "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców")

Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021

Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/21/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2019

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/21/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2019 o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK KGP.410.004.11.2019 P/19/14

Wystąpienie pokontrolne NIK KGP.410.004.11.2019 P/19/14 dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja pokontrolna z dnia 04.04.2019

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków krajowych.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.029.04.2018 P/18/064

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.029.04.2018 P/18/064 dotyczące funkcjonowania budżetów partycypacyjnych.

Pobierz dokument - format pdf

Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lipca 2018

Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lipca 2018

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.008.02.2018

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.008.02.2018 z dnia 8 czerwca 2018 obejmujące realizację "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Pobierz dokument - format pdf

Protokół kontroli ZK-VI.431.26.2017.6 z dnia 31.05.2017

Protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych nr ZK-VI.431.26.2017.6 z dnia 31.05.2017.

Pobierz dokument - format pdf

Protokół kontroli nr KAL 92/2017

Protokół kontroli nr KAL 92/2017 przeprowadzonej na wniosek RDOŚ w Poznaniu dotyczącej przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.001.12.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.001.12.2017 z dnia 29 marca 2017 r. obejmujące wykonanie budżetu państwa w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO

Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO dostępne są pod poniższym linkiem:

Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu \ Działalność kontrolna \ Wystąpienia pokontrolne

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych na podstawie planu kontroli na rok 2015.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych na podstawie planu kontroli na rok 2015.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0434/14

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0434/14 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0613/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0613/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0042/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0042/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0050/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0050/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Protokół z UKS30W2E.7112.12.1.2015.8

Protokół z UKS30W2E.7112.12.1.2015.8 z czynności audytowych w zakresie projektu "Diagnoza jakości usług Publicznych na Ziemi Pleszewskiej "

Pobierz protokól - format pdf

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.42.2015.1

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.42.2015.1

 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Informacja pokontrolna Nr 20/2015

Informacja pokontrolna Nr 20/2015 z planowanej kontroli na miejscu "Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - etap I dokumentacja techniczna"

 

Pobierz tekst informcji - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r. po kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 31-12-2012

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 31-12-2012.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-19-03/2012 z dnia 9 listopada 2012r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej realizację zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012 po kontroli przeprowadzonej w III kwartale br. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

pobierz dokument - format pdf

Projekt wystąpienia pokontrolnego KN-I.431.1.15.2012.12

Projekt wystąpienia pokontrolnego KN-I.431.1.15.2012.12 z kontroli skarg i wniosków

pobierz  - format pdf

Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012r.

Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012 po kontroli przeprowadzonej w dniach 12,15-05-2012r.

pobierz teskt nakazu - format pdf

Nakaz PIP z dnia 18-05-2012 r.

Nakaz PIP z dnia 18-05-2012 po kontroli przeprowadzonej w dniach 12,15-05-2012r.

pobierz teskt nakazu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK -LPO-4100-01-06/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej "kontrolę powiązań budżetu Miasta i Gminy Pleszew z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011r"

 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z kontroli NIK z dnia 21-03-2012

Protokół z kontroli NIK z dnia 21-03-2012 z kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11

Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11 kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010r.

Pobierz protokół - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r. po kontroli obejmującej wyjaśnienie skargi dotyczącej nieterminowego załatwienia sprawy.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.VI-2.431-1/11 z dnia 18-05-2011

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.VI-2.431-1/11 z dnia 18-05-2011r. dotyczące kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadanie polegające na renowacji pomnika na mogile ofiar  pomordowanych przez terror hitlerowski.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z 25-03-2011r z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew nr PS.VI-2.431-1/11

Protokół z 25-03-2011r z kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew   - wykorzystanie i rozliczenie doatcji celowej przyznanej na dofinasowanie remontu i renowacji pomika na mogile Ofiar Pomodowanych przez terror hitlerowski

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew - PS.I-3.431-7/11

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

Pobierz tekst protokołu - format pdf 

Pobierz tekst załącznika - format pdf 

Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010

Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wynikach doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków na badania ankietowe  zlecone przez Miasto i Gmine Pleszew w okresie od 2007r. do dnia 24-08-2010.

pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010

Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010 w zakresie wydatków na badania ankietowe zlecone przez Gminę w okresie od roku 2007 do chwili kontroli

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst odpowiedzi - format pdf

Protokół z kontroli NIK z dnia 2010-07-14

Protokół z kontroli NIK z dnia 2010-07-14.

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z dnia 30-05-2010r z kontroli projektu pn "Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska Piaski w Pleszewie"

Protokół  z dnia 30-05-2010r z kontroli projektu pn "Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska Piaski w Pleszewie"

Pobierz dokumentu - format pdf

Protokół z dn. 26-05-2010r. z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

Protokół z dn. 26-05-2010r. z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności  gospodarczej

pobierz tekst protokołu

Protokół z dn. 30-04-2010r. z kontroli projektu pn" Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie

Protokół z dn. 30-04-2010r. z kontroli projektu pn "Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie"

Pobierz dokumentu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego FE.VI-8.70126/10

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego FE.VI-8.70126/10

Pobierz teskt wystąienia - format pdf

Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08

Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08 z kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działąnia 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z dn 15-09-2010r z kontroli warunków pracy w UMiG Pleszew

Protokół z dn 15-09-2010r z kontroli warunków pracy i ocena narażenia zawodowego pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych w UMiG Pleszew

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego NK.II.0932-23.3/07

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego NK.II.0932-23.3/07

Pobierz teskt wystąienia - format pdf

RIO Poznań WK-0911/4/2007 wystąpienie pokontrolne

RIO Poznań WK-0911/4/2007 wystąpienie pokontrolne
 
 

Protokół z dnia 2007-04-17 z kontroli realizacji zadania 4.3.34.19:

Protokół z dnia 2007-04-17 z kontroli  realizacji zadania 4.3.34.19: "Wyposażenie zespołów szkół publicznych Miasta i Gminy Pleszew w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie szkołą"
 

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dniach od 04 do 12 grudnia 2006r.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dniach od 04 do 12 grudnia 2006r.
 

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 21-11-2006

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 21-11-2006
 

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 21-11-2006

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 21-11-2006
 
 
 

Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpoborowych

Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpopborowych
 

Protokół z dnia 01 lipca 2006 z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie

Protokół z dnia 01 lipca 2006 z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie przeprowadzonej w dniach od 27 lipca do 29 lipca 2006
 

Protokół z dn. 14-03-2005 z kontroli realizacji kontraktu wojewódzkiego

Wynik kontroli podatkowej w dniu 09-02-2005

Dokument skanowany z oryginałów i przekonwertowany do formatu pdf
 

Protokół kontroli podatkowej z dnia 09-02-2005

Dokument skanowany, zapisany w formacie jpg.
 

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014

Protokół z dnia 14-12-2004 z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 03-12-2004 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Dokument opracowano w w formacie pdf
 

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014