Jesteś tutaj:   

Zamówienia publiczne

Lista wiadomości
Remonty nawierzchni z kostki brukowej - Wykonanie miejsc postojowych na ul. Kossaka w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 11.10.2017 r.
Dostawa urządzeń oraz oprogramowania w ramach projektu: ?Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew?
"Remont ul. B. Chrobrego w Kowalewie"
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie
Wyposażenie sal przedmiotowych w ramach Projektu pn. "Nowa jakość edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew" - Dostawa mebli i artykułów biurowych. Przetarg ogłoszony dn. 18.08.2017 r.
"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie"
"Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie oraz remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu"
"Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w roku szkolnym 2017/2018"
"Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie"
"Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące"
"Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w roku szkolnym 2017/2018"
"Przebudowa i remont przedszkola w m. Sowina Błotna oraz Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej"
"Zakup wyposażenia sal przedmiotowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew"
Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące. Przetarg ogłoszony dn. 12.07.2017 r.
"Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie"
Druk Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja miasta Pleszewa. Zapytanie ogłoszone dn. 05.07.2017 r.
"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew w roku szkolnym 2017/2018"
"Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w roku szkolnym 2017/2018"
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej"
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.1.2017.MSz
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.2.2017.MSz
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.3.2017.MSz
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.4.2017.MSz
Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew
Budowa oświetlenia na ulicy Fabianowskiej w Kowalewie. Przetarg ogłoszony dn. 31.05.2017 r.
"Roboty budowlane - modernizacja sal przedmiotowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nowa Jakość Edukacji"
Usługa cateringowa podczas spotkania informującego o wynikach diagnoz i badań zorganizowanego przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja miasta Pleszewa. Zapytanie ogłoszone dn. 16.05.2017 r.
Druk materiałów informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja miasta Pleszewa. Zapytanie ogłoszone dn. 15.05.2017 r.
Przygotowanie merytoryczne materiału informacyjnego w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja miasta Pleszewa. Zapytanie ogłoszone dn. 10.05.2017 r.
Remonty nawierzchni dróg gminnych
Roboty budowlane - budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Kowalewie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Nowa Jakość Edukacji
"Wymiana podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie"
Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I. Przetarg ogłoszony dn. 20.04.2017 r.
Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie ogłoszony dnia 14.04.2017 r.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dnia 11 kwietnia 2017 r.
Modernizacja sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 24.03.2017 r.
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 22.03.2017 r.
Przeprowadzenie badań społecznych ilościowych PAPI i jakościowych IDI z mieszkańcami z obszarów zdegradowanych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zapytanie ogłoszone dn. 20.03.2017 r.
Przygotowanie programu rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zapytanie ogłoszone dn. 20.03.2017 r.
Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 6.03.2017 r.
Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem. Przetarg ogłoszony dn. 27.01.2017 r.
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 21.01.2017 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017
Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie. Przetarg ogłoszony dn. 3.01.2017 r.
na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pn. "Jak widzę moje miasto". Zamieszczone w dn. 21.12.2016 r.
na przygotowanie i przeprowadzenie 4 spacerów diagnostycznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 21.12.2016 r.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 14.12.2016 r.
Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 9.12.2016 r.
na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 02.12.2016 r.
na pełnienie funkcji moderatora podczas konferencji wprowadzającej zorganizoanej przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 02.12.2016 r.
Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką przy Regionalnym Centrum Seniora. Przetarg ogłoszony dn. 30.11.2016 r.
na opracowanie graficzne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
na druk materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
na przygotowanie merytoryczne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na pełnienie funkcji eksperta zwenętrznego - mentoring podczas realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
Na zamieszczenie 6 ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 23.11.2016 r.
Na przeprowadzenie wykładów w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" . Zamieszczone w dn. 23.11.2016 r.
Remont drogi dojazdowej od ul. Lipowej do bloku ul. Lipowa 10. Przetarg ogłoszony dn. 28.10.2016 r.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2016/2017. Ogłoszony w dn. 21.10.2016 r.
Remont budynku Gimnazjum w ZSP nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony w dn. 05.07.2016 r.