Zbigniew Walenty Nowicki

Zbigniew Walenty Nowicki
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
12 500
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
----------
 
-    papiery wartościowe
-----------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
110
wpółwłasność
100 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
-----------
 
-    działka zabudowana, dom + budynek gospodarczy
0,25 ha
współwłasność
50 000
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
----------
-----------
 
-    nie dotyczy
---------
---------
-----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
------------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    emerytura
15 304
 
-    dieta radnego
5 200
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy