Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 - II aktualizacja

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zmianami) Miasto i Gmina Pleszew ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2018 roku oraz statystyczną liczbę uczniów stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na
30 września 2017 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2018 roku.

Podstawowa kwota dotacji po drugiej aktualizacji dla przedszkoli na rok 2018 wynosi:

  1. 6 500,52 zł - rocznie
  2. 541,71 - miesięcznie

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Pleszew pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi: 914,01.