Zawiadomienie AU.6730.206.2018 z dnia 04.12.2018

Na podstawie art. 49a oraz art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej k.p.a., niniejszym zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia w którym zawiadomienie się dokonało w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Ratusz, III piętro, pokój nr 304, tel. 62 742-8351, 62 742-8352.

Pobierz dokument - format pdf