Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 04.03.2019

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 1.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągu osłonowym - przekroczenie przewiertem sterowanym, min. 1,2 pod dnem cieku naturalnego Potok Pleszewski kanalizacją kablową telekomunikacyjną w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm oznaczonego jako działka nr 93 obręb 0007 Grodzisko, gmina Pleszew.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.

Pobierz dokument - format pdf