Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew i perspektywy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)       powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,
  b)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy  jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  c)       określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  d)      określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  e)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,     zal1.
  f)       wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  g)      zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  i)        zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
  j)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,      zal1
  k)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

 7. Sprawy różne.

Terminarz komisji