Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Domu Kultury w Pleszewie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy:

 1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Pleszewie. Kontakt: listowny, osobisty ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew; telefoniczny +48 62 720 67 57; e-mail: sekretariat@zajezdniakultury.pl.

 2.    Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji swoich praw może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych Grzegorzem Królem: listownie na ww. adres korespondencyjny lub poprzez e-mail: iod@zajezdniakultury.pl.

 3.    Cele i podstawy przetwarzania

Dom Kultury w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta i Gminy Pleszew. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    realizacji zadań statutowych Domu Kultury w Pleszewie, tj. rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych; wychowania przez sztukę - edukację kulturalną; gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury; tworzenia warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką; tworzenia warunków dla rozwoju ruchu regionalnego; wspierania profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej; upowszechniania wiedzy w sztuce; organizowania działalności środowiskowej w zespołach, sekcjach, kołach i klubach zainteresowań; prowadzenia galerii artystycznej; prowadzenia studia nagrań; prowadzenia kina; prowadzenia WDK Brzezie; organizowania i koordynowania działań promujących pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Pleszew; prowadzenia muzeum. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2024 poz. 87 ze zm.);

b)    prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2023 poz. 120 ze zm.) i innych dotyczących podatków;

c)    wykonywania przez administratora pozostałych, dotyczących Pani/Pana czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z realizacją zadań wynikających z tychże przepisów prawa;

d)    wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e)    wykonywania na Pani/Pana rzecz czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

f)     dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na obronie jego interesów.

 4.    Odbiorcy danych osobowych

Dom Kultury w Pleszewie będzie udostępniał dane osobowe, jeśli będzie wiązało się to z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Dom Kultury w Pleszewie powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność Domu Kultury, firmy świadczące usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, zapewniające obsługę prawną, administracyjną. Dane osobowe mogą być także udostępnione na podstawie udzielonej zgody podmiotom wskazanym w oświadczeniu.

 5.    Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane w Domu Kultury w Pleszewie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, który jest częścią instrukcji kancelaryjnej zgodnej z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020 poz. 164) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe wskazane w oświadczeniu będą przetwarzane do czasu ustania określonego celu lub do czasu wcześniejszego odwołania udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia współpracy.

 

 6.    Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7.    Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a), b), c) jest konieczne, jest wymogiem ustawowym służącym wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zrealizowania określonej czynności lub przysługującego uprawnienia. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. d) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. e) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości uczestnictwa w czynnościach opisanych w oświadczeniu.

 8.    Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.