Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.
Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2020r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały współpracy 2020- format pdf