Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Finanse gmin w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych i perspektyw makroekonomicznych Polski.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  c) programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  d) zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  e) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie,
  f) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie,
  g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
  h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie,
  i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim,
  j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) zmiany uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  l) zmiany uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie,  zał 1
  n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  o) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew,
  p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  r) zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032;
  s) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 6. Sprawy różne

Terminarz komisji