Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

CZ I.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032, załącznik,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
g) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Sprawy różne
7. Zakończenie obrad.

CZ II.

Spotkanie świąteczno - noworoczne.