Obwieszczenie GP.6730.15.2020 z dnia 18.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania że w dniu 18.05.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 87/2020 (sprawa nr GP.6730.15.2020) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dopuszczeniem wbudowania usług nieuciążliwych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr: 989 i 987/11, arkusz mapy: 36, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf