Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 listopada 2020 r.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 listopada 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z dnia 15 października 2020 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Założenia polityki senioralnej Miasta i Gminy Pleszew.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania nazwy rondu w Pleszewie,
  b) nadania nazw drogom w Pleszewie,,
  c) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
  d) przyjęcia Strategii elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036
  e) zmiany uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2024
  f) zmiana uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew
  g) zmiana uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew"
  i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  j) zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
  k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032
  l) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
 1. Informacja o prowadzonych postępowaniach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionych postępowań:
  a) ferma drobiu w miejscowości Marszew,
  b) ferma drobiu w miejscowości Baranówek,
  c) budowa zakładu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji w miejscowości Ludwina.
 2. Sprawy różne