Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 luty 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 4 lutego 2021 r. o godz. 12:00 i zarządzam odbycie tej sesji i podejmowanie uchwał w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 luty 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032
  d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
  e) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
 4. Zamknięcie obrad