Obwieszczenie GP.6730.1.64.5.2020 z dnia 04.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.02.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2021(znak sprawy: GP.6730.1.64.2021) w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 21/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. (znak sprawy: GP.6730.183.2019), dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 3605/13, 3023/11 oraz część działek o nr ewid.: 3023/12, 3023/4, 3016/7, 3023/3, 3016/6, 3019/7, 3046/1, 3046/2, 3045/1

Pobierz dokument - format pdf