Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem
- "Programu współpracy Miasta i  Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2022"
-  "Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024"
     W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w/w programów.
Opinie oraz uwagi do projektów programów jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2022 r. w zakresie określonym w art.4 ust.1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.  na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew  ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały programu współpracy 2022- format pdf

Pobierz projekt uchwały wieloletniego programu współpracy 2022-2024 - format pdf