Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 19.10.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP