Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.15.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022 - Część V" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 09.11.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP