Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 09.11.2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 753) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2021 r. po rozpatrzeniu odwołania od decyzji nr 21/2021 znak GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2021 r. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linia zasilającą na terenie działki nr 35 m Dobra Nadzieja, na rzecz inwestora P4 sp. z o.o. została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-4213/294/21 o treści uchylić decyzję organu i instancji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym Kaliszu, ul.Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Pobierz dokument - format pdf