Obwieszczenie SKO - 4213/1/22 z dnia 25 stycznia 2022r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j, Dz. U. z 2021 r. poz. 753) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, zawiadamia,że w dniu 25 stycznia 2022 r. po rozpatrzeniu zażalenia od postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2021 r. znak GP.6733.20.2021 w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego (w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn "Budowa stancji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na terenie działki nr 35 obręb Dobra Nadzieja gmina Pleszew) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego zostało wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu postanowienie znak SKO - 4213/1/22 0 treści utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Pobierz dokument - format pdf