Ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2021 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023

Ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2021 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023

 

 

1.    Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zmianami).

2.    Nazwa i siedziba organizatora

Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą w Pleszewie, ul. Rynek 1, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Gminy Pleszew.

3.    Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Udzielenie zamówienia ? zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zmianami).

 

4.    Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy

Przewozy autobusowe osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Miasta i Gminy Pleszew.

5.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania ? 15.12.2022 r.

6.    Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych

Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy ? 01.01.2023 r.  Przewidywany okres obowiązywania umowy ? 12 miesięcy.

7.    Zmiana informacji

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

8.    Publikacja informacji

1)    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

2)    Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

3)    Strona internetowa www.pleszew.pl .

4)    Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących postępowania udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel. (62) 74-28-343.

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:651624-2021:TEXT:PL:HTML