Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2023 r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz plik -  format pdf