Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie przetargu nieograniczonego nr WI.042.15.2022

Zamówienie pn. "Zakup komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP