Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie przetargu nieograniczonego nr WI.271.12.2022

Zamówienie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 17 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP