Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: zabudowę odcinka rowu rurociągiem z rur PP o śr. 600 mm, na terenach oznaczonych w ewid. gruntów jako działka nr 48/1 i 48/3, obręb Suchorzew.

Pobierz dokument - format pdf