Obwieszczenie SKO-4213/24/23 z dnia 20.02.2023r.

Obwieszczenie SKO-4213/24/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 lutego 2023 o wydaniu decyzji znak SKO-4213/24/23 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022r. znak GP.6730.126.2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 29, arkusz mapy 23, obręb Suchorzew, gmina Pleszew oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Pobierz dokument - format pdf