Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 1. Podstawa prawna:
  a) art. 18 ust. 8 oraz 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 165 ze zmianami);
  b) Rozdział 5 "Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej" (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221).
 2. Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 r., poz. 165) - przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
 3. Identyfikuje się następujący obszar przedmiotowy, w których następuje ryzyko naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 r., poz. 165). Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w szczególności:
  a) przestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  - wnoszenie opłaty za korzystanie z zezwolenia, o której mowa w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
  - posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
  - zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
  - wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
  - prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone w uchwale nr XXXV/399/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6969);
  b)przestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - przestrzeganie zasad porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy;
  - niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
  - uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych informacji o zakazach wynikających z ustaw;
  - sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2, pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych;
  - przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży (dotyczy sklepów) oraz w najbliższej okolicy punktu sprzedaży;
  - przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych;
  - przestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
  - niewprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;- przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 4. Wybór punktów sprzedaży do kontroli
  Do kontroli zostaną wytypowane punkty sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 5. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
  Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 do Procedur. Za datę odbioru przez przedsiębiorcę zawiadomienia o kontroli przyjmuje się datę odbioru zawiadomienia.
 6. Sposób ustalenia terminu kontroli
  Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na pisemny wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Osoby przeprowadzające kontrolę
  Kontrola zostanie przeprowadzona przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie i/lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, w tym strażników Straży Miejskiej. Wzór upoważnień stanowi załącznik nr 1 do Procedur.
 8. Miejsce przeprowadzenia kontroli
  Zgodnie z art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli
 9. Przebieg kontroli.
  Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną. Po przybyciu na miejsce kontroli zespół kontrolujący okazuje przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli swoje legitymacje służbowe oraz upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przeprowadzenia kontroli. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy lub osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy, która może być uznana za osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
  Podczas kontroli przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania zespołowi kontrolującemu:
  a) książki kontroli, o której mowa w art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców, albo kopii odpowiednich jej fragmentów lub wydruków z systemów informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez siebie za zgodność z wpisem z kontroli; w przypadku, gdy okazanie książki kontroli jest niemożliwe, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do okazania jej w wyznaczonym terminie w siedzibie organu kontroli;
  b) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży wraz z dokumentem potwierdzającym fakt uiszczenia opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydruki z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym lub zestawienie innych dokumentów księgowych potwierdzających podaną wartość sprzedaży;
  c) dokumentu potwierdzającego fakt posiadania tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  d)faktur potwierdzających miejsce zakupu napojów alkoholowych.
 10. Protokół z kontroli
  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik numer 3 do Procedur.
  a) w protokole zamieszcza się zalecenia pokontrolne i wyznacza termin do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz inne ustalenia i informacje;
  b) do protokołu może być załączona dokumentacja fotograficzna sporządzona przez osoby kontrolujące podczas kontroli. Fakt ten odnotowuje się w protokole;
  c) protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz osoba biorącą udział w kontroli ze strony przedsiębiorcy;
  d) w przypadku odmowy podpisania przez przedsiębiorcę protokołu, fakt ten odnotowuje się w protokole z podaniem przyczyny odmowy podpisu;
  e) protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał dla organu kontrolującego, kopia dla przedsiębiorcy).