Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 czerwca 2024 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024- 2039
b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024
4. Zamknięcie obrad.