Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2011 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr X/2011 z dnia 14. 9. 2011 r. i  Nr XI/2011 z dnia 21. 9. 2011 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2011 r.
 6. Informacja o stanie oświaty.
 7. Wspieranie przedsiębiorczości i polityka proinwestycyjna Miasta i Gminy Pleszew.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenie statutu sołectwa Zielona Łąka,
 2. uchwalenie statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie,
 3. wyboru ławników do sądów powszechnych,
 4. zmiany uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych,
 5. „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
 6. udzielenia   bonifikaty   od   ceny   sprzedaży   nieruchomości  przyległej  na   cele mieszkaniowe
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.
Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.