Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 czerwca 2012 r.

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 21 czerwca 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  Nr XVI/2012, Nr XVII/2012, Nr XVIII/2012 i XIX/2012.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:       
   
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku,
  2. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto i Gmina Pleszew,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
  4. zmiany uchwały Nr XVI/172/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
  5. uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś,
  6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  7. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2011 r.
  9. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnegow Pleszewie za 2011 r.,
  10. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2011 r.,
  11. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej,
  12. uregulowania stanów prawnych nieruchomości gminnych,
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew,
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
  15. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,
  16. zmiany uchwały Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
  17. skargi na uchwałę  Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gizałki z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania własnego Gminy Gizałki w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego,
  18. skargi na uchwałę  Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Chocz z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Chocz z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu  realizacji zadania własnego Gminy Chocz w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego,
  19. zmiany uchwały nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,
  20. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami w celu realizacji projektu pn.: „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.
 1. Postanowienia w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy  Pleszew”.
 2. Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
 3. Interpelacje radnych.
 4. 11)    Odpowiedzi na interpelacje.
 5. 12)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.