Uchwała NR XXVIII/180/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

Tekst uchwały w formacie pdf
Uzasadnienie do uchwały w formacie pdf
Załączniki do uchwały w formacie pdf
 
 
UCHWAŁA NR XXVIII / 180 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 27 stycznia 2005 r.
 
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 43.411.499 zł
w tym:
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 46.266.365 zł.
w tym:
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 2.854.866 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
§ 4
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.381.073 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 6
 
Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości 1.259.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
 
Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 8
 
Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
 
Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 6.983.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 10
 
Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 6.983.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 11
 
Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 
Uchwala się plan wydatków na obsługę długu publicznego w wysokości 482.775 zł.
 
§ 13
 
W budżecie tworzy się:
§ 14
 
Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000 zł.
 
§ 15
 
Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005 rok w wysokości 90.000 zł.
 
§ 16
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
§ 17
 
Określa się wysokość sumy tj. 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2005.
 
§ 18
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
 
§ 19
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 20
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.